Цялата печалба за 2015 г. в размер на 3,012 млн. лева да се отнесе към сметка „неразпределена печалба“ в баланса на дружеството. Това гласуваха акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ на редовното годишно събрание на дружеството, проведено на 24 юни. Решението е взето с гласовете на мажоритарния акционер „Българска корабна компания“ АД и свързаните с него три пенсионни фонда на „Съгласие“. 
По отношение на параходството продължава политиката да не се дават дивиденти, което прави дружеството нежелано от дребните акционери. В последните години голяма част от компаниите под шапката на „Химимпорт“, който е крайният собственик на БРП, промениха тази си политика и станаха много атрактивни за инвеститорите на Българска фондова борса. Тази промяна обаче, поне засега, не засяга речния ни превозвач.
С миналогодишните малко над 3 млн. лева натрупаната неразпределена печалба на БРП вече надхвърля 10,5 млн. лева. Разбира се, това е счетоводен резултат, в касата на дружеството такава сума няма. Според финансовия отчет, към 31 декември 2015 г. наличните парични средства са само 1,472 млн. лева. Близо 2,4 млн. лева са използвани за покупка на дълготрайни активи. 
На общото събрание акционерите са гласували да освободят от отговорност управителните органи за 2015 г. и са избрали одитор за настоящата година в лицето на „Гранд Торнтон“.