Експерти на Патентното ведомство изнасят тридневен курс относно управлението на интелектуалната собственост в Русенския университет. Темите на отделните модули са: „Патенти и полезни модели“, „Търговски марки“, „Промишлен дизайн“ и „Европейска патентна система“. Материята обхваща лекционна част и практикум.  
Лектори са Бойка Спасова - държавен експерт, началник отдел „Експертиза“ в Патентно ведомство на Република България, и Антония Якмаджиева - държавен експерт в отдел „Спорове“.
Обучението е част от поредица събития, които двете ведомства провеждат с цел популяризиране и придобиване на специализирани умения и компетенции, свързани с въпросите на системата за закрила на интелектуалната собственост сред академичната общност. 
Курсът е част от груповия учебен план за докторантите в Русенския университет и с него се открива учебната година 2016-2017 на Докторантското училище.