Агенцията по безопасност на храните започна планирана ваксинация на възприемчивите животни срещу заболяването Син език по говеда, овце и кози. Имунизацията е в рамките на програмата за надзор и контрол на болестта Син език по преживните животни в България и има за цел да не бъде допуснато проникване на заболяването в страната, поясниха от агенцията.
Ваксинират се и всички говеда, навършили тримесечна възраст, които са придобили имунитет срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит (28 дни след поставяне на ваксината), както и всички овце навършили три месечна възраст. Неидентифицираните селскостопански животни без марки също подлежат на ваксинация, но след съставяне на акт на собствениците им, които не спазват закона. На животните трябва да се поставят и нови марки според изискванията на Закона за ветеринарномедицинска дейност.
Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни отговарят за официалната идентификация и съдействат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните. За неспазване на това задължение е предвидена глоба от 500 до 2000 лева, а при повторно нарушение от 1000 до 5000 лева. Когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 3000 лева, а при повторно нарушение от 2000 до 10 000 лева.
От агенцията съобщиха още, че е приключило пръскането с летателна техника по поречието на река Дунав, където се размножават кръвосмучещи насекоми, пренасящи заболяването Заразен нодуларен дерматит по говедата.