Русенските работодатели очакват темпото на наемане за третотото тримесечие на 2016 г. да остане на относително високи нива, сочи поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода юли-септември. Коригирана съобразно със сезонните колебания прогнозата е +14%, което означава, че броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава с 14 на сто тези, които възнамеряват на съкращават персонал. По този показател Русе води пред всички останали региони. И макар изследването да се базира на съвсем малка извадка, най-вече от допитване на най-големите фирми, данните все пак вдъхват известен оптимизъм. Плановете за наемане на персонал са с 3 процентни пункта по-силни в сравнение със същия период на миналата година.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на юни 2016 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
Очаква се числеността на персонала да нарасне във всички 10 икономически отрасъла през третото тримесечие на 2016 г. Работодателите предвиждат най-силен пазар на труда в производството и в сектор „Транспорт, складове и комуникации“, като нетните прогнози за заетостта и в двете сфери са значителни - +14%. Благоприятен климат се очертава и в сектора на финансите, застраховането, недвижимите имоти и бизнес услугите, както и в търговията на едро и дребно с нетни прогнози за заетостта от +11%. Прогнозата в строителството е +10%, а увеличения в числеността на заетите лица с по 7% се прогнозират в секторите „Електричество, газ и вода“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Най-слаби изгледи за наемане на персонал отчитат работодателите в сектора на земеделието, горското стопанство, лова и риболова, където прогнозата е +2%.
Най-силен пазар на труда очакват големите работодатели. Те отчитат внушителна нетна прогноза за заетостта от +21%. Известни увеличения в числеността на персонала прогнозират работодателите от средните и малки предприятия, където прогнозите са съответно +8% и +7%, а при микропредприятията стойността е +6%.
В сравнение с предходното тримесечие изгледите за назначения в средните по размер предприятия бележат значителен спад с 10 процентни пункта. Работодателите от малките фирми отчитат свиване с 4 процентни пункта, а големите работодатели - с 2 процентни пункта, докато микропредприятията не променят намерениятя си за наемане на персонал.