През април печалбата на 27-те банки, опериращи на българския пазар, се повишава с 22,6% на месечна и с 50,6% на годишна база до 134 млн. лв. Това е най-високата печалба от началото на годината, показват данните на Българска народна банка (БНБ).
През първите четири месеца на 2016 г. банковият сектор печели общо 439 млн. лв., което е със 17,4% повече в сравнение с 4-месечието на миналата година, когато на пазара все още имаше 28 търговски банки.
Активите на банковата система се увеличават с 0,2% на месечна база, или с 200 млн. лв., до 87,3 млрд. лв. БНБ отчита нарастване на паричните наличности с 10,3% до 1,59 млрд. лв. и на паричните салда в централни банки с 1% до 12,35 млрд. лв. При портфейлите с ценни книжа има спад от 2,2%, или с 273 млн. лв. В края април портфейлите с ценни книжа и парите на банките в БНБ заемат по 14% от общия размер на активите на банките.
Кредитният портфейл на търговските банки бележи месечен ръст от 0,3%, или със 144 млн. лв., до около 54,5 млрд. лв. основно заради прираста на заемите за фирми и домакинства.
За първите 4 месеци на годината банките са платили за лихви едва 180,5 млн. лв. Приходите им от лихви възлизат на цели 1,124 млрд. лв.
До края на април нетният доход от такси и комисиони, изчислен като разлика между приходите от такси и комисиони, които получават банките, и разходите на трезорите по това перо, нараства с 67,7% на годишна база до 290,7 млн. лв.