Топлоенергията за битовите клиенти на „Топлофикация Русе“ може леко да поевтинее от 1 юли, ако регулаторът утвърди предложените от експертната комисия цени. Както „Утро“ писа, предложението на русенското дружество до Комисията за енергийно и водно регулиране бе за запазване на цените на битово-горещата вода /БГВ/ и парата на нивото от миналата година. Според експертите на регулатора цената БГВ ще падне от 71,66 на 71,31 лева на МВтч без ДДС, а промишлената пара ще поскъпне от 80 на 93,31 лв./Мвтч. По традиция комисията намалява преференциалната цена, на която ще се заплаща произведената от „Топлофикация Русе“ електрическа енергия. Вместо исканите от дружеството 159.56 лв./Мвтч, за утвърждаване се предлага стойност от 130,29 лв./Мвтч. Като за да излязат сметките, експертите променят множество други параметри, представляващи прогнозни приходи и разходи за времето от 1 юли 2016 до 30 юни 2017 г.
Цените за новия регулаторен период ще се обсъдят на открито заседание на 2 юни от 10 часа в Комисията за енергийно и водно регулиране.
За новия ценови период „Топлофикация Русе“ предвижда увеличение на продажбите на топлинна енергия. Според дружеството, производството и продажбите на гореща вода през новия ценови период ще са по-високи. Първата причина е прилаганата програма „лоялен клиент“, заради която се отчита тенденция към нарастване на потреблението на топлинна енергия. Като втори аргумент са посочени неестествено високите зимни температури тази година, които са много над нормалните за региона.
Общият всеобхватен доход за 2015 г. на „Топлофикация Русе“ ЕАД, съгласно одитирания годишен финансов отчет, е загуба в размер на 1,686 млн. лв. при загуба от 9,889 млн. лв. за 2014 г.
Нетните приходи от продажби на електрическа и топлинна енергия и услуги за 2015 г. намаляват спрямо предходната година с 23,28%, а общите разходи от оперативната дейност - с 12,92%.
Общите активи на дружеството незначително намаляват от 107,578 млн. лв. към 31.12.2014 г. на 107,506 млн. лв. към 31.12.2015 г., вследствие на намалението на нетекущите активи, най-вече в частта на имоти, машини съоръжения и оборудване.