Държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 г. в две сесии - май-юни и август-септември. През месец май тази година ще се проведе 17-ата поредна сесия.

Задължителните ДЗИ са два - по български език и литература и по учебен предмет по избор от предметите математика, чужд език (английски, испански, италиански немски, руски и френски), философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия), история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

В 5.10 часа в зала 5 на Министерството на образованието и науката, в присъствието на журналисти ще бъде изтеглен изпитният вариант за зрелостния изпит по български език и литература за XII клас. Държавният зрелостен изпит по български език и литература започва в 8.00 часа. Авторът и произведението за 41 въпрос (без темата) ще бъдат обявени по Българското национално радио в 9.00 часа.

Тази година вторият ДЗИ по учебен предмет по избор – на 20 май. Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор (от изброените по-горе), които ще се проведат по график от 26 май до 31 май 2016 г.

Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни, провеждат се в 4 астрономически часа от 8.00 до 12.00 часа (за учениците със специални образователни потребности (СОП) са предвидени допълнителни 2 астрономически часа). Формат - тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор и създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика). Формат на ДЗИ се определя с учебно-изпитните програми по съответния предмет. За настоящата учебна година няма промени в учебно-изпитните програми. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

На ДЗИ по БЕЛ зрелостниците имат възможност да избират в какъв жанр да създадат аргументативния текст - интерпретативно съчинение или есе. По традиция изпитният материал по БЕЛ ще се генерира рано сутринта в деня на изпита – 18 май 2016 г. Темата или 41 въпрос ще бъде обявен по Българското национално радио в 9.00 часа.

Към края на март 2016 г. броят на подалите заявление за полагане на ДЗИ по БЕЛ е 52 089 зрелостници, а за полагане на втори ДЗИ – 52 990 зрелостници.

Традиционно най-голям брой са желаещите да положат ДЗИ по биология и здравно образование – 16 674 зрелостници, следват ги желаещите да положат ДЗИ по география и икономика – 12 179 зрелостници. На трето място отново се нарежда английският език с подадени 11 586 заявления. По останалите предмети се запазва съотношението, както в предходните години.

Най-малък брой подадени заявления има за полагане на ДЗИ по италиански език – 99 зрелостници. 568 зрелостници са пожелали да положат допълнителни ДЗИ. 200 зрелостници са със СОП, като от тях тази година 7 ще работят на брайл.

Окончателното допускане на зрелостниците до ДЗИ ще стане след успешното приключване на XII клас. Всеки зрелостник получава служебна бележка за допускане с разпределение по училища, сгради и зали до 17.05.2016 г. включително.

Проверката и оценяването на всички изпитни работи по традиция ще се извърши на едно място - в София, от 14 национални комисии (по всеки учебен предмет), които се назначават със заповед на министъра на образованието и науката. Комисиите включват 594 учители и представители на висши училища, като предложенията за учители се подават от директорите на училища след съгласуване с експертите в РИО, а предложенията за преподаватели от висшите училища – от ректорите на съответните училища. По традиция скалата за превръщане на резултатите в оценки ще се утвърди след проверката на всички изпитни работи в зависимост от обобщените резултати в точки на випуска.

Обявяването на резултатите от ДЗИ ще е до 10.06.2016 г. на официалния сайт на МОН и в регионалните инспекторати по образованието.

Оценките са окончателни, с точност до 0,01, записват се в дипломата за средно образование в отделни графи и не заместват оценките от гимназиалния етап на обучение. При формиране на общия успех оценките от ДЗИ и оценките от ЗП и ЗИП участват равностойно (като средноаритметична оценка от три средноаритметични оценки - от ДЗИ, от ЗП и от ЗИП).

Ежегодно МОН публикува на сайта си информация за решенията на висшите училища относно признаването на оценките от ДЗИ. И през тази учебна година се потвърждава тенденцията от предходните години – 40 висши училища приемат оценките от ДЗИ вместо оценка от кандидатстудентски изпит, 7 висши училища, поради спецификата на изпитите (изкуства, спорт и т.н.), не използват оценка от ДЗИ вместо оценка от приемен изпит, при останалите висши училища за отделни специалности оценките от ДЗИ участват с различна тежест при балообразуването.