Улесняване на процедурата по учредяване и оптимизиране на дейността на сдруженията за напояване е заложена в одобрен от правителството проект на закон за изменение и допълнение на Закона за сдруженията за напояване. Това ще доведе до ускоряване на процесите на създаване на модерно, пазарно ориентирано и конкурентно поливно земеделие, се казва в мотивите на законопроекта.
Промените са свързани с практическото прилагане на дейностите по създаването и функционирането на сдруженията за напояване. Броят на учредителите е намален от 50 на 30 на сто от собствениците и ползвателите. Това се налага поради голямата раздробеност на земеделската земя на множество малки парчета и свързаните с това голям брой собственици и наследници. 
Сдруженията се създават с цел експлоатация, поддържане и реконструкция на технически средства и оборудване за напояване и отводняване. Това предоставя възможност за изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи.