Общината се заема да сложи ред в наименованията на жилищните сгради, по-голямата част от които са заличени с времето. С поставянето на нови табели ще се осигури бърз и своевременен достъп на линейките и полицейските коли до блоковете и това е нещо, за което спешните медици отдавна настояват.
Регламентирането по процедурата и начинът на изписване на наименованията върху жилищните сгради ще бъдат заложени с промени в наредбата за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност, които предстои да бъдат приети на сесията през април. Надписът върху фасадите ще съдържа част от адреса - улицата и името или номера на блока. Табелите ще бъдат с еднакъв вид, размер, цвят на шрифта и местоположение върху фасадите на сградите - на височина 3 метра над прилежащия терен, като от общинско предприятие „Русе арт“ са изработили дизайнерско решение. 
Ще се създаде и правна възможност поставянето на надписите да се извършва по инициатива на главния архитект, без да се изисква решение на общото събрание на етажната собственост. Това се налага с оглед постигането на по-голяма бързина и оперативност. В наредбата обаче е посочено, че след поставянето на табелите, поддържането им е задължение на собствениците на жилищната сграда.
Другата съществена промяна в същия нормативен документ е свързана с преместваемите обекти, като се въвежда изискване за презаверяване на подробните схеми. Целта е да се постигне съответствие на подробните схеми с обща схема на преместваемите обекти и да се осъществява по-обхватен контрол. Останалите промени са чисто редакционни, като с корекциите на нормите ще се постигне яснота и недопускане на противоречиво тълкуване на правните норми.