8605 са безработните, регистрирани към края на месец март в трите бюра по труда в Русе, Ветово и Бяла. Бройката е със 126 по-малко от края на февруари, като освен хората, останали без препитание, работа търсят също и 548 заети, както и 487 пенсионери и 210 ученици. 
Равнището на безработица за област Русе остава под средното за страната - тук то е 8.4 на сто, а за България е 9.9 на сто. Най-ниско остава то в община Русе - 4.4 процента, докато най-високо е във Ветово, където процентът на безработните е цели 34.3 на сто.