Японският метод Poka Yoke обсъждаха участниците в семинар в Информационния център по качество в Русенския университет. Похватите за намаляване на човешки грешки бяха представени от Ервин Смет и Емил Биллиет -  преподаватели от университета в Антверпен, Белгия. В обучението се включиха студенти от горните курсове в бакалавърската степен „Мениджмънт на качеството и метрология“, от магистърския курс „Управление на качеството“, представители на Регионалната организация на Сдружение „Клуб 9000“, консултанти по системи за управление на качеството и преподаватели. Присъства и доц. Цвятко Корийков, който е патрон на Информационния център по качество.
Семинарът предизвика оправдан интерес най-вече заради представените примери от реалната индустриална практика и наболели проблеми на нашето ежедневие. Целта на метода Poka Yoke е да се предотвратят дефекти и несъответствия чрез тяхното ограничаване на база на физически контрол, звукови или светлинни сигнали или ограничения в протичането на производствени процеси. Например включването на USB-устройство е възможно по един единствен начин, защото ориентацията на устройството спрямо порта се обуславя от пластмасовия елемент. Това гарантира правилното включване на устройството. 
Съвременното ниво на метода Poka Yoke въплъщава в себе си използването на датчици и сензори, които разрешават или ограничават изпълнението на процедури за производство. В резултат на това става възможно достигането на т.нар. „нулева дефектност“. 
Eрвин Смет и Емил Биллиет получиха от декана на Машинно-технологичния факултет, проф. д-р Бранко Сотиров, сертификати за дарители на Информационния център по качество.