Земеделските стопани, които през 2015 г. са получили доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, трябва да ги декларират през 2016 г. в годишната си данъчна декларация, напомниха вчера от НАП-Русе. Субсидиите следва да се впишат в Приложение 2, 3 или 6 в зависимост от реда за облагане на доходите. За тези приходи от субсидии трябва да се внесе и дължимият данък.
През миналата година над 300 земеделски производители от Русе не бяха декларирали доходи от субсидии за близо 85 000 лв. Имената им излязоха наяве след съпоставка между данните на Държавен фонд „Земеделие“ за изплатените суми в Русенска област и тези на НАП. До всички пропуснали да впишат тези доходи бяха изпратени писма от офиса на НАП в Русе, с които се приканваха да подадат наново декларация за доходите си, за да отбележат получените суми и да внесат данъка за тях. 
Земеделските стопани трябва да декларират доходите си за 2015 г. пред НАП до 3 май, като подадат годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, а също да начислят и платят данъка за тях. Дължимият данък е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат намалят данъчната си основа с 40%. 
Земеделците, извършващи дейност като еднолични търговци /ЕТ/, също декларират доходите си до 3 май, но не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2015 година и доказаните разходи.