Държавен фонд „Земеделие“ публикува списъка с кандидатите, сключили договори под условие по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“. От него става ясно, че за закупуване на нови кошери финансова помощ ще получат още 15 пчелари, а по дейност 2 „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“ подпомагане ще има за още 40 земеделски стопани, за които е осигурен бюджет по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г.
За включените в списъка кандидати по мярката се предоставя възможност да получат финансиране за изпълнените от тях договори по НПП, в рамките на бюджета на програмата. Осигуреният ресурс е в резултат на откази и промяна на инвестиции от страна на други одобрени кандидати и промяна в разпределението на бюджета за 2016 г. между мерките и дейностите от НПП. По мярка Г той е увеличен до размер 2 322 775 лв. Списъците с посочените кандидати са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.
По Програмата бяха подадени над 2000 заявления за близо 7.7 млн. лв. Бюджетът по НПП за 2016 г. е в размер на 4 431 526 лв., за който бяха сключени 1698 договора с одобрените кандидати. Най-много заявления - 1623, бяха подадени по мярка Г, която включва три дейности: „Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина“, „Поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства“ и „Закупуване на пчелни майки“.