Община Бяла обяви обществена поръчка за разработването на общ устройствен план, който да създаде планова основа за дългосрочно и устойчиво развитие, обвързано със стратегическите и планови документи за регионално развитие и съобразено с наличните природни ресурси. Прогнозната стойност на поръчката е 175 000 лева без ДДС, а срокът за предварителния и окончателния проект са съответно 6 и 4 месеца. Общият устройствен план трябва да намери баланс между екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, като се съобразява с най-важния за общината ресурс - обработваемата земеделска земя, която осигурява основния поминък на населението. Оферти ще се приемат до 26 април, а на следващия ден специална комисия ще ги разгледа.