Искрен Илиев да продължи да представлява община Русе в съвета на директорите на хотел „Сплендид“ предлага председателят на Общинския съвет Христо Белоев. На предстоящото общо събрание на дружеството, в което и общината има дял, той трябва да гласува за продължаване мандата на членовете на съвета на директорите до 31 май 2018 година. Съгласно решение от 19 юни 2014 г. на общински съвет Илиев трябва да подкрепи и предложението за ползването на кредит от дружеството с размер до остатъка от определения преди това лимит от 70 000 лева.
Срокът на издължаване на инвестиционния кредит е до 10 години, с гратисен период до 8 месеца и месечна погасителна вноска не по-голяма от 1000 лв., а по овърдрафт оборотен кредит - до 2 години, в размер до 10 000 лева, които да бъдат обезпечени от дружеството с ипотеки върху магазин за промишлени стоки, залог на приходите от наем по договор с „Германос Телеком-България“ ЕАД и договор за ползване на хотелския комплекс с KFOR за целия срок на кредита и залог върху паричните средства по сметките на „Сплендид“ АД в банката, обезпечаващи месечните погасителни вноски по кредитите. Разглежда се възможността кредитите да се обединят в един или да се рефинансират.
Средствата, които ще постъпят в дружеството, ще се използват за закупуване на оборудване на кафе бара и допълнителни ремонти във връзка с предстоящата категоризация.