Да се предложи отново за продажба общинския дял в „Сплендид“ АД, гласуваха съветниците на последното заседание на Общинския съвет.
Комисията по приватизация и следприватизационен контрол предложи да бъде проведен търг с явно наддаване за 101 940 поименни акции, представляващи 50% от капитала на дружеството. Началната тръжна цена ще бъде 947 022,60 лева, стъпката на наддаване - 20 000 лева, а депозита за участие - 50 000 лева.
През миналата година към общинските акции имаше интерес от собственика на другата половина от капитала - „Изома Русе“. На обявените две дати за провеждане на търг през април и май 2022 година обаче не бяха подадени документи за участие.