Микроязовирът в Тетово да бъде отдаден под наем за срок от 10 години е едно от предложенията на кмета Пламен Стоилов, които ще бъдат обсъдени на идната сесия. Началната конкурсна месечна наемна цена за водния обект с площ 26 дка ще е 525 лева без ДДС. Наемателят ще бъда задължен да инвестира минимум 240 000 лева за ремонт, поддръжка и безопасна експлоатация на обекта, включително и осигуряването на устойчивостта на язовирната стена. Срокът за въвеждането в експлоатация на микроязовира е до една година след сключването на договора за наем. Освен това наемателят ще трябва да разкрие поне 3 работни места.
Целта на общината е да се рехабилитира, реконструира и развие водоема, за да се осигури безопасност на прилежащите терени и на хората, които ще го ползват и поддържат.