Община Русе обяви обществена поръчка за изготвянето на подробно прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт. Предвижда се да се изследват и изберат обекти за обособяване на обществени зони за отдих в крайбрежната зона, които да бъдат рехабилитирани и облагородени. Ще се изследва и необходимостта от изграждане на пешеходни връзки, които да улеснят движението на пешеходците и да осигурят тяхната безопасност, както и обекти, които попадат в зони с висока обществена функционалност и зони с преобладаващо социален характер, които да бъдат пригодени за лесно и безопасно преминаване на пешеходци. Освен това ще се определят и подходящи участъци за пешеходни и велоалеи, а също и зони за паркиране с цел опазване на околната среда, като се намали трафикът на коли, както и предоставяне на възможности за изминаване на по-големи разстояния пеша или с колело.
Прогнозната стойност на поръчката е 67 992 лева, а срокът за изпълнение 3 месеца. Целта на проекта „Интегрирана система за градски транспорт на Русе“ е да повиши привлекателността на града, като се подобрят достъпността, трафикът и безопасността на транспорта, да се намалят задръстванията, да се повиши капацитетът на системата за обществения транспорт. Той се изготвя в съответствие с изискванията за кандидатстване по оперативна програма „Региони в растеж“. 
Оферти ще се приемат до 26 февруари, а на 29 специална комисия ще ги отваря, като при оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта.