193 са констатираните изоставени и излезли от употреба моторни превозни средства в Русе при извършените проверки от Общината, съобщи за „Утро“ зам.-кметът Наталия Кръстева, като допълни, че за тях са съставени протоколи и съответно досиета. Стари трошки има във всички квартали на града, като най-често те са разположени в тревни площи и междублокови пространства. Кръстева посочи, че при проверките е установено, че част от автомобилите не са излезли от употреба и са със заверен знак за технически преглед. При повторно извършените проверки пък е констатирано, че 63-ма от притежателите доброволно са разчистили старите си возила. Срокът за преместването на трошките е три месеца и започва да тече, след като специална комисия извърши проверка, издаде предписания и залепи на видно място на колата стикер по образец. За всеки автомобил, на който е направено предписание, се съставя констативен протокол за техническото състояние. 
През април миналата година Общинският съвет прие наредба за управление на отпадъците, в която са разписани дейностите по събирането на изоставени регистрирани автомобили и предаването им в центрове за разкомплектоване. Според нея кметът Пламен Стоилов организира дейностите по събирането на старите автомобили от имоти общинска и държавна собственост и предаването им в центровете за разкомплектоване, като Общината има сключен договор с „Българска рециклираща компания“ за оползотворяването им. 
Ако след изтичане на законоустановените срокове собственикът на возилото не е изпълнил предписанието, следва принудително преместване на автомобила и предаването му в центъра за разкомплектоване. Глобата по местната екологична наредба за физическите лица е от 300 до 1000 лева, а виновните еднолични търговци или юридическите лица се наказват с имуществена санкция от 1500 до 5000 лв. 
Когато собственикът на автомобила е неизвестен или известен, но не може да бъде уведомен, заповедта за принудително преместване се поставя на таблото за обявления и на сайта на Община Русе, като влиза в сила след 14 дни. В наредбата изрично е посочено, че преместването на трошката на друго място общинска или държавна собственост не спира изпълнението на даденото предписание.