Една от водещите фирми в областта на извънгабаритните транспорти в България и Европа „Холлеман България“ планира да изгради открита и покрита площадка за земеделска техника, административна сграда и контролно-пропусквателен пункт в местността „Над линията“ в Долапите.
Информацията по инвестиционното предложение е обществено достъпна и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08,30 до 12 и от 13 до 17,30 часа до 24 януари в стая 13 в сградата на Общината на ул. „Олимпи Панов“ 6. 
За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Писмени становища могат да се подават в деловодството на общината.