С вноска в капитала от 5.007 милиона лева „Параходство БРП“ спасява закъсалата през миналата година дъщерна фирма „Варнафери“ ООД, извършваща превози, включително и фериботни, на товари по море. Решението е взето на общо събрание на дружеството на 29 октомври и оповестено пред инвестиционната общност в петък. Аналогична вноска във „Варнафери“ прави и съдружникът на БРП в дъщерната компания „Параходство Български морски флот“. Така капиталът на „Варнафери“ се увеличава от 100 хил. лева на 10.114 млн. лева.
Непарична вноска на БРП в капитала на „Варнафери“ ООД в размер на 5 007 000.00 лева /пет милиона и седем хиляди лева/ представлява парично вземане на „Параходство БРП“ АД от „Варнафери“ ООД. Така участието на БРП в капитала на „Варнафери“ ООД е 5 057 000.00 /пет милиона и петдесет и седем хиляди/ лева, като запазва дела си от 50%. 
„Варнафери“ ООД бе учредено през 2011 г., но влошава рязко финансовите си резултати през миналата година, като отчита загуба от 6.1 млн. лева. Собственият капитал на дружеството е вече отрицателен, което налага капитализацията му от страна на собствениците. 
Както става ясно от протокола от общото събрание, БРП е отпуснало 14 заема на „Варнафери“, като 13 от тях са от 2014 и 2015 г. Общият им размер е 2 569 643.62 щатски долара, които с лихвите се оценяват вече на 5.008 млн. лева. С взетото решение тези заеми на практика се опрощават и се трансформират в основен капитал на дъщерното дружество.