Специална разяснителна кампания сред ромските общности в региона за предстоящите промени при възстановяване на здравноосигурителни права започна офисът на НАП в Русе със съдействието на медиаторите към Община Русе. След 1 януари 2016 г. правата ще се възстановяват ако заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега - за 3 години. Размерът на минималната здравноосигурителна вноска за тази година е 16,80 лв. на месец.
За всички социално слаби групи от населението е изключително важно да се съобразят с новостите тъй като ако през последните 3 години не са плащани здравни вноски, цялата сума, която трябва да се внесе за едно лице до края на 2015 г. се изчислява по схемата 36 месеца по 16,80 лв. за всеки месец стават 604,80 лв., а с наказателните лихви 684 лв. 
През следващата 2016 година вече ще се плаща по новата схема, която е 60 месеца по 16,80 лв. общо 1008 лв. и като се добавят лихвите стига 1245 лв. Видно е, че, ако до края на 2015 г. се възстановят изгубени здравноосигурителни права, заплатената сума ще бъде с 561 лв. по-малко, отколкото, ако това се направи след 1 януари 2016 г. На медиаторите са предоставени специализирани брошури на НАП за здравното осигуряване, за да могат по-ефективно да представят тематиката пред своята аудитория.
Здравните вноски се превеждат по отделна сметка, указана във всеки офис на НАП, с код за вид плащане: 56 11 11. Гражданите, които са трайно безработни, не получават обезщетение от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, трябва да превеждат редовно здравните си вноски до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Това означава, че здравната вноска за месец ноември 2015 г. трябва да се внесе най-късно до 25 декември 2015 г. Подава се и Декларация образец 7 също в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца за осигуряване. 
Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, тяхното невнасяне не лишава осигуреното лице от осигурителни права.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, на сайта на НАП www.nap.bg чрез страницата електронни услуги на НАП. Тя може да се направи и по телефона на номер 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега.