До края на годината ще приключ проектът за техническа помощ за изграждане на бъдещия интермодален терминал (ИМТ) Русе и стартират процедури за строителството на обекта. Вече е приключен етап 3 - разработване на идеен проект, върху избраната площадка на някогашната гара Разпределителна. Проектът е в шестия, последен етап на проектирането, когато се подготвя подробен устройствен план. Изпълнител на цялата задача е Обединение „Дунав“, съставено от „Евротранспроект“ и „Мигети“.
Изграждането на ИМТ Русе се предвижда за периода 2016-2018 г. Очакваният ефект е повече потребители и оператори и увеличаване на националния и международния трафик на комбинирани превози. Индикативната стойност на строителството е близо 43 млн. лева. 
Според подготвящата се тръжна стратегия през следващата година ще бъдат обявени търгове за инженеринг - проектиране във фаза технически проект и строителство, и за строителен надзор. Улеснение е, че теренът е на възложителя НКЖИ, а земята в близост е общинска, което след завършването на подробния устройствен план ще даде възможност за бързи отчуждения. Второто облекчение е малкият брой подземни проводи, които се засягат - един газопровод, и необходимостта от осигуряване на електрическо захранване от близък източник. Решен е въпросът с площадковото отводняване, като терминалът ще се включи в канализационната мрежа на намиращия се в близост индустриален район.
Подробният устройствен план за интермодалния терминал в Русе е одобрен от Общинския експертен съвет и съгласуван с институциите и експлоатационните дружества. В момента тече срокът за уведомяване на обществеността. Очаква се до края на ноември да бъде приет от Общинския съвет на община Русе.
Инвестиционният проект за изграждане на ИМТ Русе е приоритет в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Теренът, на който ще е разположен терминалът, според предвижданията на ОУП на Русе е предназначен за транспортно-складови дейности. Площадката отстои на 3 км от река Дунав и лесно може да поеме дела от товарите, който идва по вода - 10% от общите. Повечето са по железница и достъпът до железен път е осигурен във всички посоки.
Максималният капацитет на интермодалния терминал е 115 200 TEU (twenty foot equivalent unit, контейнерни единици при 20-футов контейнер). Дължината му е 1960 м, а широчината - 150 м. Общата площ на пътните настилки ще бъде 66 195 кв.м, а на железния път - 6688 м. Инвестиционна стойност е 21 792 543 евро.
Ще се възстанови жп връзката с гара Русе север/Дунав мост чрез полагане на нова осова връзка, предпазен коловоз и изграждане на северния коловоз от триъгълника. Отклонението от разделен пост Дунав се предвижда да се рехабилитира. По този начин се реализират независими жп връзки с направленията от и за Румъния, от и за Каспичан, от и за Горна Оряховица.
За пътен подход се използва съществуващият, който се намира на север от проектната разработка (при км 4+065) и идва от северната индустриална зона. Широчината на пътното платно е 14 м, тротоарите са два по 3 м - този габарит се запазва до входа на терминала.