Инж. Владислав Великов е специалист по подобрителни процеси и синхронно производство. Реализирал е успешни проекти в подобряване на ефективността на компании от различни индустрии като IT, хранително-вкусова, автомобилна и текстилна. Методологиите, които използва при създаването на постоянно подобряващи се процеси, са Lean, „Теория на ограниченията“, „Тотално управление на качеството“ и др. Работил е в няколко международни компании, в които е реализирал добри резултати. Сега е собственик на консултантска компания „Improvinn“.


Колко е добра сегашната система за управление на строителни проекти? Задайте си следните въпроси:
1. Колко често сте чували за проекти, които са отнели повече време от вече планираното?
2. Колко често сте чували за проекти, които са изпълнени по-бързо от предвидения срок, без да бъде оказан натиск върху екипа?
3. Колко пъти сте чували за проекти, които са надвишили предвидения бюджет?
4. Колко проекта знаете, които са приключени със значително по-малък бюджет от предвидения?
5. Чували ли сте за някой проект, на който е променен обхватът или спецификацията по време на изпълнението му?
6. Клиентите доволни ли са от промените на обхвата?
Кои са трите необходими условия, които един успешен проект трябва да изпълни? Това са обхват, бюджет и срок. Най-често срещаните причини, които мениджърите на проекти казват, че са им попречили да изпълнят тези три условия, са:
1. Непредвидимо лошо време.
2. Непредвидими затруднения при доставчиците на оборудване.
3. По-дълъг от очаквания срок за покриване на държавните изискванията.
4. Нереалистичен график.
5. Ненадеждни (но евтини) доставчици или подизпълнители.
6. Непредвидими спешни случаи.
Има и други, разбира се. Списъците имат две общи неща: това, което предизвиква проблема, е извън контролът на проектния мениджър и причината е неочаквано събитие. Тези списъци са породени от две допускания, които са приети за факти:
1. Работата по проекти е детерминистична. Винаги можем да зададем точна оценка за дейностите. Вариации са възможни само ако има проблем в ефективността на изпълнението.
2. Сегашната система за управление на проекти е ефективна. 
Успешните фактори за един проект са:
1. Избиране на правилния проблем
2. Избиране правилното решение
3. Създаване на задоволителен план
4. Използване на ефективен контрол върху проекта
5. Ефективно изпълнение на проекта
6. Използване на ефективен метод за управление на несигурност
Влияние върху тези фактори оказват:
1. Мениджмънтът
2. Измерителите
3. Наградите
4. Политиките
5. Социалните норми
6. Вариациите в процесите
Между всичките влияния има взаимовръзки.
Много хора са се опитвали да подобрят управлението на проектите през последните 40 години с цел да намерят подходящо решение за задоволяване нуждите на клиентите и изпълнение под зададения бюджет. Повечето решения са насочени към детайлно планиране на всяка една задача, по-добре използване на измерителите и контрол на проекта. Използването на софтуер за планиране е позволило управлението на повече задачи едновременно. От предполагаемите причини за провал на проектите може да стигнем да извода, че несигурността е основната причина за провала на повечето проекти. Това означава, че всички проекти с несигурност ще се провалят. Изхождайки от дефиницията за проект и нашето разбиране за реалността, излиза така, че всички проекти имат несигурност. Това означава, че всички проекти ще се провалят. Много се провалят, но не всички.
Какви успехи е постигнал методът „Критична верига“, предложен от д-р Голдрат:
1. Подобряване на изпълнението на проектите:
Проектите винаги се изпълняват навреме
Проектите запазват обхвата си
Проектите завършват под бюджета
2. Намаляване продължителността на проектите:
Проектите приключват в много по-кратък срок
Индивидуални планове за проекти са намалени поне с 25%
Продължителността на много проектни задания е намалена значително
Намаляват промените по проектите
Ранна финансова възвращаемост
3. Увеличаване удовлетворението на екипа
Намалено е объркването от многозадачността
Има възможност за фокусиране върху една задача
Намалени промени
Намалени преработки
Оказва се, че в основата на провалящите се проекти стои конфликт, който, ако го разрешим, ще можем да изпълняваме успешно всички проекти, които управляваме. В следващите няколко статии ще ви запозная подробно с метода „Критична верига“ и как той може да ни помогне да изпълняваме проектите си винаги навреме.
Успех на всички! 
https://vladyvelikov.wordpress.com/