Десет проби от различни насаждения и култури са показали, че в тях няма наличие на генетично модифицирана ДНК, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите.
Изследвани са листата на слънчоглед, царевица, рапица и соя от три опитни полета, които са собственост на Областната дирекция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция „Сортови семена, апробация и семеконтрол“ в Бръшлен и Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“. Пробите са анализирани в специализираната лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда.
Изпитванията се извършват ежегодно съгласно Годишна програма за провеждане на контрол върху работата с ГМО в контролирани условия и освобождаването им в околната среда, уточняват от екоинспекцията.