До три пъти са по-високи нивата на замърсителите във въздуха в кв.“Възраждане“ спрямо нивото им в кв.“Здравец изток“, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/. Данните са възоснова на замервания на автоматичната станция от 1 до 5 ноември.
Превишение на нормите са констатирани само по показател фини прахови частици, което се дължи на отоплението с твърди горива.
За проследения период от РИОСВ констарират ниски нива на серни оксиди, които са характерни при употребата на въглища. Това е признак, че се използват нерегламентирани горива като отпадъци от дървопреработването, отработени масла и пластмасови отпадъци, обясняват от екоинспекцията. При изгарянето им се повишават нивата на бензен, за който също са регистрирани повишени стойности вечер след 20 ч.
Измерените стойности на допълнителните показатели на пункта в „Здравец изток“ не показват повишение на фоновите нива. РИОСВ заявява, че ще сезира общината за засилване на контрола по изпълнение на мерките, заложени в Програмата на намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми относно използването на нерегламентирани горива в битовия сектор.