Близо месец електроразпределителните дружества са под прицела на общественото недоволство. Асоциация „Активни потребители“ подбра най-честите оплаквания и даде съвети как се действа при различните ситуации.
Повреди на битова техника от токов удар
При съмнения, че битови уреди са пострадали заради токов удар, е необходимо е да уведомите компанията, като подадете писмено оплакване в срок до 3 работни дни.
Жалбата трябва да е подписана лично от клиента с посочен клиентски номер, точен адрес на обекта и адрес за кореспонденция, телефон за обратна връзка и описание на установените щети. След това от електроразпределителното дружество /в случая „Енерго-Про“/ ще изпратят свой представител за изясняване на случая и съставяне на констативен протокол.
След разглеждане на обстоятелствата по констативния протокол и при установяване на вина на дружеството, компанията ще изплати обезщетение за извършените разходи по ремонта на повредените уреди. За целта трябва да представите в някой от Центровете за обслужване на клиенти фактура, заверена като вярна с оригинала, както и банкова сметка по която да ви бъдат възстановени направените разходи.
Съмнения за кражба
Ако имате съмнение за неправомерна консумация и кражба на ток, трябва да се свържете с електроразпределителната компания по телефона, електронната поща или в Център за обслужване на клиенти.
По закон дружествата не носят отговорност за инсталацията на клиентите след границата на собственост на изходящите клеми на електромера, тъй като тя е частна собственост. Поради тази причина компаниите не могат да вземат страна в частно-правен спор. Ако установите кражба от електромера, трябва да се обърнете към органите на реда, като подадете сигнал. Полицията ще изиска експертно мнение и съставяне на констативен протокол. Само тази процедура гарантира правна стойност на документа и на констатацията за кражба.  
Наемател на помещение
Предвидена е възможност наематели на помещения да бъдат клиенти на електроразпределителните дружества. За да се случи това, една от двете страни по договора за наем трябва да представи договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика пред компанията. Прехвърлянето е безплатно и за двамата.
Трябва обаче да се има предвид, че е задължение на потребителя да уведоми компанията при прекратяване действието на договора за наем.
Съмнение за дублирано плащане
Необходимо е да уведомите компанията, за да бъдат проверени издадените фактури и постъпилите плащания по вашия договор. За целта може директно да се свържете с компанията на съответната телефонна линия /за „Енерго-Про“ номерът е 0700 161 61, а обаждането се таксува на цената на един градски разговор/, в Центровете за обслужване на клиенти или писмено по електронната поща.
Ако пазите документи, удостоверяващи двойно плащане като касов бон, фактура, платежно нареждане, извлечение от банкова сметка или разпечатка от банкомат или интернет, трябва да ги представите на компанията.
Ако се установи дублирано плащане, надвнесената сума ще бъде приспадната от следващите задължения или при изрично поискване може да бъде възстановена в брой.
Смяна на адреса
При напускане на стария адрес клиентът подава заявление за отчитане на последните показания на електромера. Това е прекратяване на договора между електроразпределителното дружество и клиента по отношение на този обект и следва да се заяви от клиента 1 месец предварително. Ако клиентът пожелае, захранването на обекта може да бъде прекъснато. Новият собственик на имота е длъжен в 30-дневен срок да уведоми компанията за настъпилата промяна и да подаде молба за смяна на партида с приложени съответни доказателства /нотариален акт, съдебно решение, удостоверение за наследници/. Смяна на партида може да извърши и наемателят на обекта, с приложени нотариално заверен договор за наем и нотариално заверено съгласие на собственика.
При смяна само на адреса за кореспонденция, когато потребителят остава ползвател на електроенергия в електрозахранения обект, той е длъжен в 7-дневен срок да уведоми дружеството за новия си адрес за кореспонденция. При неизпълнение на това всички изпратени съобщения и уведомления до клиента на последно посочения адрес се считат за получени.
Важно!
Стремете се винаги електроразпределителното дружество да има вашите пълни данни, за да можете както да бъдете информирани за всичко, което ви интересува, така и да избегнете редица неудобства.