„Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е прехвърлило 5% от капитала на „Монбат“ АД, информират от компанията чрез Българска фондова борса. В резултат на промяната холдингът вече притежава пряко 16 666 371 броя акции с право на глас или 42,73% от капитала, като чрез свързаното лице „Монбат Трейдинг“ ООД държи още 2 752 800 броя акции с право на глас или 7,06%. 
Общият брой на притежаваните акции и права на глас пряко и чрез свързани лица от страна на „Приста Ойл Холдинг“ ЕАД е 19 419 171 бр. или 49,79% като пада под 50%. Купувач на пакета от 1.95 млн. акции е „Приста Холдко Кооператиф“, увеличил дяловото си участие на 25.78 на сто или общо 10 053 758 броя акции. 
До 30 септември „Монбат“ АД отчита нетни приходи от продажби в размер на 176.9 млн. лв., или с 11.2% повече спрямо същия период на 2014 г. Реализираната консолидирана печалба на компанията преди облагане с данъци в края на деветмесечието е 20.08 млн. лв. От началото на 2015 г. книжата на „Монбат“ губят 13.77 на сто от стойността си до 7.28 лв. за брой.