Забраняват остъклените балкони. Това стана, след като депутатите приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. „За" бяха 75, 9 „против", 23 „въздържал се".
Не е ясно какво се случва с тези хора, които вече са извършили ремонти дейности по фасадата, попита патриотът Димитър Байрактаров. Той коментира, че има неща, които са непремислени и неизчистени.
Магдалена Ташева от „Атака" изтъкна, че законът обслужвал националната програма за саниране, която според националистите била национално ограбване на хората. Целта била собствениците на жилища да изпаднат в неизплатими дългове и да им бъдат отнети жилищата. Това е мечта на световния лихвар - Световната банка, заподозря Ташева.
БСП се обявиха против проекта.
Основната цел на законопроекта е да се изменят и допълнят отделни разпоредби в Закона за управление на етажната собственост с оглед постигане на по-голяма прецизност по отношение на правомощията и задълженията на етажната собственост и относно осъществяването на контрол при изпълнението на тези задължения.
Предложени са изменения в задълженията на собствениците по отношение поддържането на сградата в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания от Закона за устройство на територията, както и забрани да не се извършват строителни и монтажни работи, които ще влошат състоянието на сградата.
В допълнение собствениците ще са длъжни да се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата, да не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата.
Предвидена е възможност правомощията на управителния съвет (управителя) на етажната собственост и на Сдружението на собствениците или част от тези правомощия да се възлагат на юридически лица с договор за срок до две години, което ще позволи етажната собственост или Сдружението на собствениците да предостави управлението на общите части на специализирани компании за управление.
Въвежда се изискване за нововъзникнала етажна собственост да избира управителен съвет (управител) в 6-месечен срок от въвеждането на сградата в експлоатация с цел да се осигури навременно управление на етажната собственост и да се гарантира законосъобразното вземане на решения в рамките на етажната собственост. Измененията ще позволят да се регистрират сдружения на собствениците за няколко сгради в режим на етажна собственост, които са изпълнени при свързано застрояване. При поискване ще може да се издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към етажната собственост или към Сдружението на собствениците.
Прецизирани са текстовете относно извършването на неотложен ремонт с цел постигане на по-голяма яснота относно сроковете, в които следва да се извърши ремонтът. Въведен е ред за осигуряване на достъп от собствениците, както и ако бъде отказан достъп за извършване на дейностите, които са свързани с извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни, строителни и монтажни работи, свързани с поддържане, ремонт, реконструкция, преустройство или обновяване на общи части или на други помещения и за проверка на състоянието на инсталациите и на конструктивните елементи на сградата. По този начин се постига и съответствие с разпоредби на Закона за устройство на територията.
В законопроекта са въведени и нови административно-наказателни разпоредби във връзка с изискването за извършване на неотложен ремонт, като при неизпълнение на задълженията на председателя на управителния съвет (управителя) е предвидена глоба в размер от 500 до 1000 лв., съответно на кмета на общината или района - от 300 до 700 лева. Предвидена е глоба или имуществена санкция за неизпълнение на задълженията в случаите, когато правомощия на управителен съвет (управител) са възложени на физическо или юридическо лице, които не са собственици.