Във всички РПУ-та в страната е получена заповед от министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова.

В нея се казва, че всички служители на МВР, които протестират трябва да бъдат идентифицирани. Срещу тях трябва да започнат и дисципиплинарни производства, които включват порицание и лишаване от възможност за повишение за срок до 3 години.

Новината обикаля социалните мрежи, а във фейсбук групи на полицаите се разпространява и самата заповед.  

Eто какво точно гласи заповедта:

1. Да се установи времето, мястото и характера на проявата, като се изясни дали същата е съобразена с изискванията на Закона за митингите, събранията и манифестациите.

2. Да се идентифицират всички служители от МВР, участвали в проявите, като се използват всички възможни законови средства – видеозаписи и снимки от средствата за масово осведомяване; видеозаписи от системите за видеонаблюдение; разговори с граждани и др.

3. След установяване на служителите, ръководителите на съответните структури, в качеството има на дисциплинарно изказващ орган, да образуват дисциплинарни проверки по чл. 205, ал. 2 от ЗМВР, в хода на които да се изяснят наличните дании за извършени дисциплинарни нарушения от всеки служител персонално.
При проверките, деянията на служителите от МВР да се оценяват относно това налице ли са извършени дисциплинарни нарушения по смисъла на ЗМВР, както следва:
- Чл. 199, ал. 1, т. 4 от ЗМВР – „неправомерно поведение спрямо граждани или длъжности лица”, за което се предвижда налагане на дисципллинарно наказание „писмено предупреждение”;
- Чл. 200, ал. 1, т. 3 от ЗМВР – „неявяване на работа за един работен ден без уважителни причини”, за което се предвижда налагане на дисципллинарно наказание „порицание”;
- Чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР – „неизпълнение на служебни задължения или заповеди”, за което се предвижда налагане на дисципллинарно наказание „порицание”;
- Чл. 200, ал. 1, т. 12 от ЗМВР – „нарушаване на етичните правила на поведение на държавните служители в МВР”, за което се предвижда налагане на дисципллинарно наказание „порицание".

4. При установено нарушение на служебната дисциплина, дисциплинарно наказващите органи следва да преценят дали вследствие на нарушенията са накърнени права и свободи на гражданите или са затруднени дейности на други служби, държавни органи или организации. В такъв случай деянията следва да се определят като дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 201, ал. 1, т. 3 от ЗМВР, за което се предвижда налагане на дисциплинарнонаказание „забрана за повишаване в дължност за срок от една до три години”. 

Точно преди две години участниците в тогавашните протести срещу правителството на Пламен Орешарски скочиха срещу опита на МВР да ги индентифицира и обявиха, че се нарушават техни изконни граждански права. Сега историята се повтаря.