Виктория ИВАНОВА
18 291 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе за деветмесечието на 2015 година, като това е 81,7% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. Това съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева, като коментира, че за същия период през миналата година са събрани 17 217 000 лева. 
Постъпленията от данъка върху недвижимите имоти е 3 453 000 лева при годишен план 4 400 000 лв. 
От данъка върху превозните средства са събрани 3 648 000 при годишен план 3 900 000 лв., а от такса битови отпадъци 8 251 000 при годишен план 10 500 000лв. 
Приходите от патентния данък са 195 000 лв. при годишен план 300 000 лв.
Сумите, които са събрани от селата в община Русе, са 246 000 лева.
Робева коментира, че в сравнение с миналата година се отчита повишаване на приходите като цяло. Изключение правят постъпленията от патент, което се дължи на намаляване на дейностите, подлежащи на облагане с патентен данък, и прекратяване на дейността на еднолични търговци и занаятчии.
Общината работи активно и по събирането на старите задължения, каза общинската шефка и допълни, че от началото на годината са изпратени 846 покани за доброволно плащане на местни данъци и такса битови отпадъци за минали години. 
Издадени са 1346 акта за общински публични вземания от данъци и такса битови отпадъци в размер на 2 747 000 лева, като преди издаването им са изпратени 978 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации.
988 000 лева са събраните суми по актове, уточни Робева и допълни, че остават за събиране и суми по актове, изпратени на НАП и частни съдебни изпълнители за принудително изпълнение, по актове в срока за доброволно изпълнение, както и по актове на юридически лица в търговска несъстоятелност.