„Залповото замърсяване в неделя срещу понеделник не е пряко от „Монтюпе“. Заявявам, че един от източниците на замърсяване на въздуха е „Монтюпе“ поради това, че ние имаме наложена санкция за превишаване на норми на допустими емисии, но реално източникът беше друг. Миризмите, които се усещаха, са на тежки въглеводороди“. Това каза шефката на РИОСВ Лилия Атанасова на пресконференция вчера, в която участваха областният управител Стефко Бурджиев и неговият заместним Явор Янчев. Тя обясни, че в Русе има няколко фирми, които боравят или произвеждат такива суровини. Някои от тях са елиминирани, а на някои от фирмите ще бъдат направени по-обстойни проверки, като ще се влиза и през нощта. Търсим друг замърсител, като може да са и няколко фирми. Ще се прави както емисионен, така и имисионен контрол, допълни още Атанасова. 
Тя съобщи, че на „Монтюпе“ са наложени текущи месечни санкции, което значи, че всеки месец фирмата плаща по 14 300 лева за това, че превишава нормите. Санкцията е наложена през юни, като една от следващите стъпки е принудително преустановяване на дейността. Източникът всъщност е един от каруселите, където се излива течен алуминий. Атанасова посочи, че на фирмата е съставен и акт на стойност 35 000 лева заради завишени дебити на отпадъчни газове, като от „Монтюпе“ са заявили, че ще приведат дейностите си в норми. 
„Градът ни е изключително чувствителен към екологичните проблеми. И аз, и семейството ми, и моите деца живеят тук и съм не по-малко заинтересован от когото и да е. Има идентифициран един източник на залпови замърсявания, които идват от Източната промишлена зона през последните дни, като в момента мобилна лаборатория е на място и следи за качеството на въздуха“, каза Бурджиев. Той припомни, че с негова заповед беше създадена междуведомствена комисия, която извърши проверка как 14-те компании в КТМ изпълняват ангажиментите си по общите си разрешителни и доколко сигналите, които бяха подадени от Инициативния комитет на Мартен, отговарят на действителността. „Натъкнахме се на някои нередности, някои от тях трупани с годините. Проблемите са свързани с договорите за приватизация, градоустройствени проблеми, свързани с дейността на общински администрации от 1995 година насам, проблеми, които ни карат да се въртим в омагьосан кръг и да не сме в състояние да намерим легитимното решение“, коментира областният управител.
Като пример той посочи изменение на действащия градоустройствен план на Русе, който е приет от Общинския съвет през 2008 г. Той обаче не е отразил изключително важно обстоятелство - някои от действащите производства на територията на площадката са в горски фонд. Заради тази явна фактическа грешка следва да се инициира промяна на общия градоустройствен план, за да станат тези производства легитимни. Аз съм един от малцината, които се опитват да нагазят в това тресавище, за да сложим начало, заяви още Бурджиев. Той бе категоричен, че по никакъв начин не му е оказван натиск от фирми. След като се изяснят всички обстоятелства за замърсяването на въздуха, вероятно ще се проведе и среща на по-високо ниво. 
Никога в разговорите от май досега не съм вземал страна, защото имам съзнанието, че като областен управител преди всичко трябва да защитавам интересите на гражданското общество, да мисля обаче и за това как работят институциите, как изпълняват своите функции по отношение на екологичната проблематика и в същото време в никакъв случай не съм си позволявал да ощетявам интереса на русенския бизнес, подчерта областният управител. 
Във връзка с констатираните нередности при проверката на фирми на площадката на КТМ Атанасова посочи, че в „Олео протеин“ и „Оберйостерайхише“ е констатирано изпускане на отпадъчни води. Тя допълни, че към момента двата оператора работят в тази посока, направили са си технически анализи, предприели са изпълнение на реконструкцията и до 30 септември гарантират, че ще приведат в съответствие дейностите.
По отношение на замърсяванията на въздуха бях възложила двукратно измерване от мобилната автоматична станция. Първоначално станцията беше на площадката на КТМ, а след това в най-близката жилищна зона на Мартен. Няма превишаване на норми, концентрациите, които са отчетени по отношение на неметанови и метанови въглеводороди, са съотносими с концентрациите, които са в Русе. На територията на площадката на КТМ единственото нещо, което беше констатирано като несъответствие, е малко по-високи концентрации на сероводород предвид това, че канализацията е невероятно компроментирана, коментира тя. Атанасова посочи, че са били разписани няколко мерки, една от които е да се конкретизира дали за цялата площадка на КТМ да се изгради обща пречиствателна станция за отпадни води, или всяко дружество да си направи индивидуални пречиствателни съоръжения. До 30 септември трябва да се определи в каква посока ще се тръгне. Атанасова посочи, че собственик на канализационната мрежа се води „Булмаркет“, но вече има учредена фирма „ТМ инфраструктура“, на която реално ще бъдат прехвърлени отговорностите за управлението и стопанисването на канализацията. Следващата стъпка е предприятието да кандидатства като ВиК оператор, като след това ще бъде издадено разрешително за заустване на отпадъчни води. 
Бурджиев каза, че във връзка с обезмирисяването на газовете, които се изпускат от инсталациите, „Булмаркет“ са поели ангажимент и вече са пред разрешение за ползване на скрубер, през който ще прекарват газовете, преди да ги изпуснат в атмосферата.