Обществена поръчка за изготвянето на идеен проект за модернизиране и рехабилитация на бул. „Липник“ в частта от кръговото кръстовище на бул. „Цар Освободите“ до кръговото на КАТ обяви Община Русе. Прогнозната й стойност е 79 080 лева, а срокът за изпълнение не повече от 15 дни. Поръчката е част от дейностите по подготовката на проектно предложение по Програма INTERREG V-A Румъния-България в партньорство между Община Русе и Община Гюргево.
С реализацията на двата проекта - за ремонт на Кръговото кръстовище и пробива „Кауфланд“, възниква необходимост от подобряване на транспортно-техническите характеристики на бул. „Липник“. Той е част от първостепенната улична мрежа на града и е с обща дължина около 3700 метра, като се предвижда рехабилитация по цялата дължина на булеварда. 
За проектирането е необходимо да се извърши геодезическо заснемане на кръстовището и околния терен, да се изясни съществуват ли проводи от инфраструктурната мрежа и да се предвиди реконструкцията им, ако е необходимо.
Оферти ще се приемат до 12 часа на 8 септември, а в 15 ч комисия ще ги отваря. При оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като техническото предложение ще е с по-голяма тежест - 70 точки, а предложената цена с 30.