От 20 юли териториалните дирекции и офиси на НАП започнаха да заверяват формуляри за данъчно облагане във Федерална република Германия. Това са удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация /Bescheinigung EU/EWR der auslandischen Steuerbehorde zur Einkommensteuerklarung/ и молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане /Antrag auf Behandlung als unbeschrankt einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach з1 Abs. 3, з1A EStG/.
До момента в офиса на НАП в Русе са издадени или заверени 10 формуляра, като се очаква те да се увеличат. За целта се подава искане по образец. Бланките на германските формуляри се представят пред органите по приходите попълнени и подписани. Срокът за изготвяне и заверяване на формулярите е 7 дни.
Формулярите се разпространяват от германската данъчна администрация и са достъпни в сайта www.formulare-bfinv.de, а в сайта на НАП www.nap.bg ги има и в превод на български.
Заинтересованите граждани трябва да подходят много внимателно при попълването на тези документи, предупреждават от НАП. Истинска немска коректност се изисква най-вече при посочването на предполагаемото брутно трудово възнаграждение, включително непарични добавки при заплащане, извънредни възнаграждения, тантиеми и др. и при посочването на предполагаемите други доходи от стопанска дейност, от вложени капитали, от даване под наем и аренда. Данните за доходите се отнасят не само за подалото заявлението лице и неговия съпруг/а, но и при наличие на житейски партньор - интересен фрагмент на актуалното подоходно облагане в Германия.