Регистрирана е положителна тенденция за намаляване на младежката безработица

Положителна тенденция е регистрирана по отношение на намаляване на младежката безработица, която е в синхрон с активния процес на прилагане на мерки и политики от страна на институциите. Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 17,7%, което е с 4,1 процентни пункта по-ниско спрямо 2013 година. Това сочи одобреният от кабинета Годишен доклад за младежта за 2014 година. Документът представя информация за социално-икономическото положение на младежите и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции и местните власти. Информацията покрива деветте основни приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2014-2020) и отчита изпълнението и напредъка съобразно 21 ключови индикатора, част от които са заетостта и безработицата при младите хора, напусналите образователната система, професионалното ориентиране и реализация, младите хора в малките населени места и селските райони и др.

Годишният доклад е разработен от специализираната администрация на Министерството на младежта и спорта на базата на събрана и анализирана информация, подадена от централните и местни органи на властта, данни от Националния статистически институт, Евростат, както и други национални и международни проучвания, реализирани в отчетния период. Специално за целите на доклада е реализирано национално представително социологическо проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“ от агенция „Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД“, по поръчка на Министерството на младежта и спорта.

През отчетния период е нараснал броят на социалните услуги в общността, в това число и на тези, които осъществяват и дейности, насочени към подкрепа на младежи, а също така и размерът на отделените за целта финансови средства. В края на 2014г. общият брой на социалните услуги в общността е 841, с капацитет 18 933 места. В сравнение с 2013 година, броят на услугите се е увеличил с 60, а капацитетът с 1 090 места.

По отношение на здравословния начин на живот и практикуването на спорт са отчетени добри резултати- над една четвърт от българските младежи спортуват, като 52% от тях са във възрастовата група 15-19 години. В сравнение с учебната 2012/2013 г. броят на паралелките с изучаване на физическо възпитание и спорт се е увеличил с над 5%, както и броят на обхванатите проекти и програми за ученици с увреждания. Наличието на спортни съоръжения и обекти е позитивно оценено от младите хора в страната. 60% от младежите у нас смятат, че около дома им има достатъчно спортни обекти и съоръжения.

Негативни тенденции се отчитат във връзка с гражданската активност сред младите, както и незаинтересованост от политика. Около 2% от младите хора членуват в младежка или хуманитарна организация, или синдикат. Също толкова са част от политическа партия, а малко над 1% участват в „друга“ неполитическа организация. Едва 28% от младите категорично заявяват, че ще гласуват на предстоящите избори. Наблюдава се висок процент на декларирано недоверие в държавната и общинската администрация и антидемократични настроения сред българската младеж. Това дефинира необходимостта отговорните институции да предприемат структурирани и целенасочени действия за ефективното включване на младите хора в процеса на вземане на решения и повишаване на доверието им в институциите.

В настоящото издание на Годишния доклад за младежта описанието на младежкия статус и постигнатите резултати от изпълнението на отделните секторни политики е допълнено с нов раздел – „Политики за развитие и промяна“, с което се цели да бъдат посочени конкретните действия за преодоляване на проблемите в сектора на младежта от страна на отговорните институции.

 

Митко Тодоров е новият изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България“

Правителството избра Митко Тодоров за изпълнителен директор на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България”. Той ще довърши мандата на досегашния директор проф. Греди Асса, който е освободен от длъжност.

Митко Тодоров е завършил висшето си образование в гр. Лвов, Украйна. Бил е офицер в Българската армия в структурите на нейните културни учреждения, както и директор на театър „Българска армия“. От 18.06.2010 г. до 25.03.2013 г. е изпълнявал длъжността заместник-министър на културата.

Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

 

Правителството ще изпълни пет решения на ЕСПЧ по дела срещу България

Министерският съвет прие за изпълнение пет решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСЧП) по дела срещу България.

По делото "Нешков и други срещу България" ЕСЧП прие, че са налице нарушения на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, забраняващи изтезанията и нечовешкото и унизително отношение, както и гарантиращи правото на вътрешноправно средство за защита. Жалбоподателите са петима български граждани, които са задържани в различни затвори или затворнически общежития в страната. Съдът се позовава на доклади на Комитета за предотвратяване на изтезанията, които подчертават наличието на тежка пренаселеност в затворите, ниска хигиена и сериозни недостатъци по отношение на медицинските грижи и приема, че условията, при, които четирима от жалбоподателите са задържани в различните затвори или затворнически общежития, представляват нечовешко и унизително отношение. Съдът отбелязва, че настоящите жалби, решените над 20 подобни дела, както и близо 40-те висящи жалби относно условията на задържане, очертават системен проблем с местата за лишаване от свобода и обосновават необходимостта от прилагане на пилотна процедура. Българската страна, със сътрудничеството на Комитета на министрите към Съвета на Европа в 18 месечен срок от датата, на която решението стане окончателно, трябва да създаде комбинация от ефективни средства за защита срещу лоши условия на задържане, които да имат едновременно превантивен и компенсаторен ефект. Съдът присъжда на трима от жалбоподателите обезщетения за неимуществени вреди в размер съответно 6750 евро, 10000 евро, 11625 евро и 1680 евро за разходи и разноски.

В решението по делото „Димитрова срещу България“ ЕСЧП присъжда на жалбоподателката обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000 евро, както и 2000 евро за разходи и разноски. Г-жа Димитрова е била член на организации, свързани с международната религиозна общност „Слово на живот"'. С решение от 1 април 1994 г. ВКС отказал регистрацията им. Разглеждайки оплакването по чл. 9 от Конвенцията - свобода на мисълта, съвестта и религията, Съдът се позовава на решението си по делото „Бойчев и др. срещу България" и посочва, че настоящият случай не е по- различен. Делото „Бойчев и др. срещу България" е свързано с претърсване и изземване, извършено по време на провеждаща се в жилище среща на нерегистрирана религиозна общност. ЕСПЧ заключил, че мерките не са „предвидени в закона", тъй като не са извършени в контекста на образувано досъдебно производство и правомощията па прокурора по чл. 185 от НПК от 1974 г. са били толкова широки, че не осигурявали защита срещу произвол. Съдът намира нарушение и на чл. 13 от Конвенцията поради липсата на вътрешноправно средство за защита.

По делото „Пенчеви срещу България" Съдът реши, че има нарушение на чл. 8 на Конвенцията, гарантиращ правото на зачитане на личния и семейния живот. Жалбоподателите са майка и син - български граждани, които живеят в Германия. Жалбоподателката подала молба за развод през април 2010 г. като паралелно инициира съдебно производство с цел да получи съдебно разрешение, заместващо съгласието на бащата за пътуване на детето в чужбина. ЕСПЧ приема, че анализът на това какво е най-добре за детето не е бил достатъчно задълбочен, като вместо това е приложен прекалено формалистичен подход. Съдът присъжда на жалбоподателите обезщетение за имуществени вреди в размер на 1101 евро, обезщетение за неимуществени вреди в размер на 7500 евро и 2495 евро за разходи и разноски.

По жалбата „Михайлова и Малинова срещу България", свързана със смъртта на Борис Михайлов, млад мъж от ромски произход, Съдът посочва, че той не упражнява инстанционен контрол спрямо националните съдилища и неговата роля не е да прави собствена оценка на фактите, заменяйки тази на националните власти. Съдът намира обаче, че разследването на инцидента не е било ефективно и посочва, че националните съдилища са критикували начина, по който е извършено разследването и прокурорът е достигнал до заключенията си. Делото е връщано за допълнително разследване многократно. В решението си ЕСПЧ подробно описва редица пропуски, допуснати при разследването още от самото му начало и намира нарушение на чл. 2 от Конвенцията, тъй като държавата не е изпълнила процесуалното си задължение да осигури независимо и ефективно разследване на инцидента. Съдът обявява за явно необосновано оплакването на жалбоподателките по чл. 14 от Конвенцията, тъй като не счита, че смъртта на г-н Михайлов е причинена по расистки подбуди. На жалбоподателките е присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 16000 евро общо, както и 6000 евро за разходи и разноски.

ЕСЧП постанови решение по въпроса за определяне на справедливо обезщетение по жалбата „Караахмед срещу България". Делото е свързано с демонстрацията на членове и симпатизанти на политическа партия „Атака“ пред Баня Баши джамия в гр. София на 20 май 2011 г., при която има безредици, и с разследването на инцидента. ЕСПЧ приема, че властите не са успели да постигнат баланс в предприетите стъпки като осигурят ефективното и мирно упражняване на правата на демонстрантите и на правата на жалбоподателя и останалите молещи се лица. Следователно държавата не е изпълнила своите позитивни задължения по чл. 9 (свобода на мисълта, съвестта и религията) от Конвенцията. На жалбоподателя е присъдено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000 евро, както и 4668 евро за разходи и разноски.

 

Община Костинброд ще ползва два имота на МЗХ за изграждане на пречиствателна станция

Кабинетът реши да предостави безвъзмездно за управление на община Костинброд два имота на Министерство на земеделието и храните за изграждане на обект, финансиран с европейски средства. Имотите се предоставят във връзка с изграждането на обект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводна мрежи и съоръжения по тях за гр. Костинброд". Общината е бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" и има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Правителството безвъзмездно предостави за управление имоти- публична държавна собственост на Министерството на финансите (МФ) и на Софийската филхармония. Имотът, който ще ползва МФ се намира на 4-тия етаж на ул. ,,Алабин'' № 38 в София и е с отпаднала необходимост за Министерството на културата. На Софийската филхармония се предоставят четири помещения и коридора между тях - те са част от имот, който е с адрес гр. София, ул. „Аксаков" № 1. С изпълнението на решението ще се подобрят условията за работа в двете администрации.

С други решения общините Враца и Троян ще получат имоти публична държавна собственост.

Теренът, който ще ползва община Враца е с отпаднала необходимост за Министерството на вътрешните работи. Той се намира в землището на село Баница, местността „Край село“ и включва 3 сгради. Те ще бъдат отдадени от общината под наем чрез търг на собственици на животновъдни обекти с пасищни животни. По този начин те ще се поддържат и стопанисват и ще се спре разграбването и разрушаването им.
Общината Троян ще ползва предоставеният и имот за провеждане на различни образователни, социални и здравни мероприятия. Той се намира на ул. „Бор" № 2 в с. Шипково и е с площ 13 663 кв. м и построени шест сгради.

Кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на 7 военни имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия.
Част от имотите се намират в гр. Варна (поземлен имот с площ 174430 кв. м застроен с 27 сгради ) и м. „Кара тепе”- поземлен имот с площ 84 256 кв. м. Другите имоти се намират в с. Болярско, местност „Летището”, община Тунджа (поземлен имот с площ 64 247 кв. м. застроен с 12 сгради), в с. Дядовци, м. „Кара Бурун”, община Ардино ( поземлен имот с площ 24181 кв. м, застроен с една сграда ), в гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий” (поземлен имот с площ 127 687 кв. м застроен с 26 сгради), гр. Балчик, м. „Летището” ( поземлен имот с площ 470 989 кв. м, застроен с 11 сгради) и в с. Белица, м. „Антимовския блок”, община Тутракан (поземлен имот с площ 1126 кв. м. застроен с една сграда)
С друго свое решение Министерският съвет даде съгласието си за продажба на недвижими имоти, собственост на „Врана" ЕАД, гр. София. Дружеството е със сто процента държавно участие, собственост на Министерство на земеделието и храните. Паричните средства от продажбата на недвижимите имоти ще останат в търговското дружество, като с тях ще се погасят стари задължения, ще се осъществят мерки по оздравяване на дружеството и ще има потенциал за развитие и инвестиции, чрез които „Врана" ЕАД да може да отговори на изискванията за съвременно стопанство. „Врана" ЕАД, гр. ще обяви начална цена не по-ниска от пазарната стойност, определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите, оценители в България. 

 

Кабинетът предоставя на ПП „НФСБ” и ПП „БДЦ“ имоти под наем

Правителството предоставя за административни нужди на ПП „НФСБ“ и ПП „БДЦ“ имоти-частна държавна собственост.

Политическа партия „Национален фронт за спасение на България” ще ползва под наем втория етаж от сградата на ул. „Цар Калоян” №10 в София. Имотът, който ще ползва под наем ПП „Български демократичен център“ се намира на ул. „11-ти Август“ №5А също в София.

Коалицията от партии „Патриотичен фронт”, в чийто състав е регистрирана и ПП „НФСБ”, е получила 7,28% , а като част от коалиция „България без цензура“ ПП „БДЦ“ е получила 6,25% от действително подадените гласове на изборите за 43-ото Народно събрание, като по този начин се изпълняват условията за предоставяне на държавен имот под наем, регламентирани в Закона за държавната собственост и Закона за политическите партии.

 

Афганистан открива консулство в България

Правителството даде съгласие за откриване на консулство на Ислямска република Афганистан в Република България, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Несебър и с консулски окръг, обхващащ територията на областите Бургас, Сливен и Ямбол. Със същото решение кабинетът допуска г-н Красимир Антонов да изпълнява функциите на почетен (нещатен) консул на Афганистан в България.

Г-н Красимир Антонов е завършил Университета по архитектура, строителство и геодезия - София със специалност "Строителство на сгради и съоръжения" и е специализирал "Метални конструкции" в Държавния университет по архитектура в Санкт Петербург. От 1990 г. развива частна дейност в областта на строителството и хотелиерството. Той е член на Централното ръководство на сдружение "Европейско движение за пряка демокрация" и на Управителния съвет на Алианс България-Франция Елзас 2012, както и съпрезидент на Българския строителен и търговски консорциум.

От началото на 2015 г. Афганистан навлезе в нов важен етап на своето развитие, като сегашният период е ключов за бъдещето на страната. В края на 2014 г. приключи мисията на Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF) и афганистанското правителство пое в свои ръце въпросите на сигурността и развитието на страната. България ще продължи дългосрочното си ангажиране в Афганистан на двустранна основа, както и в рамките на ЕС и НАТО.

Даването на съгласие за откриване на консулство на Афганистан в България има за цел да подпомогне афганистанското посолство в София за по-нататъшното разширяване на двустранните отношения в сферата на икономиката, културата и образованието.

 

Утвърден е Меморандумът за унищожаването на излишни запаси от ракетно гориво

Министерският съвет утвърди подписания през май 2014 г. Меморандум за разбирателство между правителството на България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на двустранен проект за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво), както и протоколите за изменението му.

С Меморандума се определят рамките за сътрудничество в областта на унищожаване на запасите от излишните за Българската армия компоненти на течно ракетно гориво. Тези продукти, които са останали в резултат на снемане от въоръжение на остарели ракетни комплекси, се съхраняват в складовете на Българската армия. Те са опасни за околната среда и човешкото здраве. С влизане в сила на Меморандума ще бъде решен проблемът по тяхното унищожаване извън територията на страната.

Протокол №1 предвижда ОССЕ и нейните служители в България да ползват привилегиите и имунитетите по Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Протокол №2 допълва Меморандума, като дава възможност да бъдат прибавени нови количества и видове горива и окислители.

Влизането на документите в сила ще спомогне за изпълнение на проекта, в резултат на който Българската армия ще се освободи от токсични и взривоопасни продукти, криещи сериозни рискове от хуманитарен и екологичен характер. 

С 5 г. се удължава споразумението с Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

Кабинетът одобри изменение на междуправителственото споразумение с Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти. Срокът на действие на документа изтича в началото на месец август тази година, като през този период не са констатирани нарушения. С настоящото решение той се подновява за нови 5 г.

Заместник-министърът на външните работи Катя Тодорова е упълномощена да проведе преговорите и да сключи споразумението чрез размяна на ноти.

 

България ще си сътрудничи с ЕИБ и МБВР в управлението на европейските фондове през новия програмен период

България ще си сътрудничи с Европейската инвестиционна банка и с Международната банка за възстановяване и развитие в управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове през новия програмен период. Това става възможно благодарение на приетите решения за одобряване на Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка и Меморандум за разбирателство между правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на европейските фондове за периода 2014-2020 г.

Първият Меморандум дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по Оперативните програми в сферите - секторни стратегически документи и секторни инвестиционни програми, осъществяване на проекти, институционален капацитет.
Вторият Меморандум дава възможност да бъдат сключвани двустранни споразумения за техническа помощ от всички управляващи органи и бенефициенти по Оперативните програми в сферите- конкурентоспособност, иновации и малки и средни предприятия, околна среда, транспорт, енергетика, селско стопанство и развитие на селските райони, горски сектор, рибарство, воден сектор, финансови инструменти и публична администрация.

Одобрението на двата Меморандума е следствие от успешното и устойчиво сътрудничество между правителството на България и международните финансови институции при изпълнението на проекти, финансирани със средствата от Кохезионната политика на Европейския съюз по време на първия за страната програмен период 2007-2013 г. Упълномощен за провеждане на преговорите и подписване на документите, при условие на последваща ратификация, е заместник министър- председателят по европейските фондове и икономическата политика.

 

Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще подпише Меморандум за изпълнение на Програмата "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България"

Кабинетът одобри проект на Меморандум за изпълнение - договорености между държавите-членки, участващи в Програмата "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България". Меморандумът ще бъде сключен с оглед успешното стартиране и изпълнение на програмата.

Тя е одобрена с Решение на Европейската комисия от 12 февруари т.г. и ще функционира чрез шест приоритетни оси - приоритетна ос 1: Добре свързан регион, приоритетна ос 2: Зелен регион, приоритетна ос 3: Безопасен регион, приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион, приоритетна ос 5: Ефикасен регион и приоритетна ос 6: Техническа помощ.

Общият бюджет на програмата е в размер на 258 504 125 евро, от които 85 % се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13 % - публични средства от държавните бюджети на двете страни и 2 % - съфинасиране от страна на бенефициентите. Делът на Република България към формирането на общия размер на средствата от ЕФРР по програмата е 60 018 103 евро, което представлява приблизително 27,82%.

Двете държави-членки поемат ангажимент да предоставят съфинансиране, необходимо за изпълнението на програмата, което е разпределено както следва: национално съфинансиране за изпълнение на операциите по приоритетни оси от 1 до 5 в размер на 15 % ( 13 % от държавния бюджет на съответната държава и 2 % собствен принос от бенефициентите) и национално съфинансиране за приоритетна ос 6 „Техническа помощ", в размер на 35 % от общия размер на техническата помощ.

Одобреният проект на Меморандум ще даде възможност за успешното изпълнение на програмата.

Одобрени са резултатите от участието на българската делегация в 104-та сесия на
Международната конференция на труда

Министерският съвет одобри резултатите от участието на българската тристранна делегация в работата на 104-та редовна сесия на Международната конференция на труда. Форумът се проведе в периода 1-13 юни 2015 г., в Женева, Швейцария.

По време на конференцията делегатите приеха Препоръка за постепенния преход от неформалната към формалната икономика. Малките и средни предприятия, продуктивната заетост и социалната закрила също бяха сред основните теми.

В рамките на форума българската делегация се срещна с Гай Райдер, генерален директор на МОТ, Сандра Паркър, заместник-секретар по заетостта на Австралия и Кристиан Хауге, държавен секретар по труда и социалните въпроси на Норвегия. В работната програма бяха включени и срещи с Сурасак Каринжанарат, министър на труда на Тайланд, Адил Османович, министър на гражданските дела на Босна и Херцеговина, Бленди Клоси, министър на младежта и социалното благополучие на Албания и Борис Цюрхер, държавен секретар на Швейцария.

Международната конференция на труда е висшият форум на Международната организация на труда. Тя се провежда ежегодно с участието на тристранни делегации, включващи представители на правителството, работодателските и синдикални организации на всички държави-членки.

Правителството се запозна с резултатите от неформална среща на министрите на спорта от ЕС

Министерският съвет одобри резултатите от неформалната среща на министрите на спорта от Европейския съюз, проведена на 6 и 7 юли в гр.Люксембург, Велико Херцогство Люксембург.
По време на срещата бяха обсъдени представителството и координацията на ЕС в Световната антидопингова агенция и възможностите позицията на ЕС да бъде засилена. Министрите обсъдиха и координацията между спортното движение и националните и европейските институции и взаимоотношенията между ЕС и Съвета на Европа в областта на спорта.

„Глобал табако" ООД получи разрешение за промишлена обработка на тютюн

„Глобал табако" ООД получи разрешение за промишлена обработка на тютюн. Фирмата разполага с необходимите производствени мощности за промишлена обработка на тютюн и отговаря изцяло на условията.
За да бъде издадено разрешение за промишлена обработка на тютюн кандидатите трябва да разполагат с технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди, отговарящи на съответните типове и произходи от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Кабинетът предостави пет концесии за добив на подземни богатства

„Геотехмин” ООД получава концесия за добив на строителни материали – варовици от находище „Разтървеница”, участък „Южен”, община Сливница, Софийска област. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като се предвижда размерът на инвестициите да е близо 3 млн.лв. и допълнително средствата за мероприятия по опазване на околната среда – над 180 000 лв.

Софийското дружество „Конструктинг“ ООД ще добива скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Ирма“, разположено в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра, област Враца. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като се предвиждат над 4 млн.лв. инвестиции.

С друго правителствено решение „Трейс Рисорсиз“ ЕООД, гр. София получава концесия за добив на подземни богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище „Милин камък“, разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник. Концесията се предоставя за срок от 20 години, като само за първия седемгодишен период очакваните инвестиции са в размер на 45 млн.щ.д.
„Ремонтстрой НД“ ООД, гр. София ще добива строителни материали - доломити и варовити доломити от находище „Рудината“, участък „Ремо“, кв. Сеславци, район Кремиковци, Столична община, област София. Срокът на концесията е 35 години, а предвидените инвестиции за него възлизат на над 840 000 лв.

За срок от 35 години „СЛАВИ" ЕООД, гр. Сливен получава концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – пясъчници от находище „Слави“, разположено в землището на с. Зайчари, община Сливен, област Сливен. През периода на концесията се предвиждат инвестиции в размер на над 1,2 млн.лв.

5 милиона лева се осигуряват за държавните културни институти

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 милиона лева по бюджета на Министерство на културата за 2015г. Средствата за разплащане на най-неотложните разходи на организации от театралното и музикално-танцовото изкуство, чрез преизчисление на полагащата се субсидия, се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет.

Независимо от очаквания недостиг, в резултат от прилаганите от началото на годината рестриктивни мерки и повишеният финансов контрол, общите разходи в сектор сценични изкуства и като цяло за Министерство на културата няма да надхвърлят разходите от миналата година.

Предвид ограничения бюджет за 2015 г. и с оглед недопускане на неразплатени задължения и осигуряване на минимални условия за нормално осъществяване дейността на културните институти, приоритетно се разплащат основно възнагражденията на персонала и доставки на електро и топлоенергия и горива, което поставя в невъзможност организациите да осъществяват своята дейност. За някои от културните институти, разполагаемите средства недостигат дори за своевременно изплащане на трудовите възнаграждения.

С приемането на постановлението ще се постигне своевременно разплащане на заплатите и няма да се допусне нарастване на социално напрежение сред заетите в държавните културни институти. Културни институции, значими за съответния регион в страната и такива в регионите със смесено население, ще бъдат съхранени.

България ще участва в операцията на ЕС в Средиземно море

Кабинетът прие решение за разрешаване участието на Република България с един военнослужещ в оперативния щаб на операцията на Европейския съюз (ЕС) в централната част на Средиземно море (EU NAVFOR MED).

Реализирането на това участие ангажира активно страната ни в усилията на ЕС за разрешаване на кризата с потока от емигранти от Северна Африка към Европа, като българският представител ще заеме важна за успешното провеждане на операцията длъжност. Участието ни в операцията на ЕС ще потвърди ангажираността на страната ни към Общата политика за сигурност и отбрана и ще се отрази благоприятно за натрупването на опит в операции и за повишаване нивото на оперативна съвместимост със съюзниците.

Стартира процедура за предоставяне на концесия на летище Горна Оряховица

Кабинетът прие решение, с което се открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на „Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица".Основната цел е да бъде привлечен финансово стабилен частен инвеститор, който да допринесе за развитието на дейността на летището, осигуряване на летищен трафик и подобряване търговските дейности на аеропорта.

Откриването на тази процедура е част от Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Едни от основните цели, заложени в документа, са изграждане и ефективно поддържане, интегриране, модернизация и развитие на националната транспортна инфраструктура и интегриране на българската транспортна инфраструктура в европейската, както и ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората.

Отпускат се над 500 000 лв. за спортно-състезателни дейности на студентите от висшите училища за 2015г.

Над 500 000 са одобрените допълнителни разходи по бюджета за физическо възпитание и спорт на студентите в редовна форма на обучение във висшите училища.
Средствата се предоставят в изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно-тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите редовна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища.

Одобрени са българските кандидатури за членове на Европейския икономически и социален комитет

Министерският съвет одобри българските кандидатури за членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за периода 2015 - 2020 г. Комитетът е консултативен орган на Европейския съюз, който дава становища по предложенията за законодателство на ЕС и по въпроси, които смята за важни. Членовете на ЕИСК представляват интересите на страните си в различни области и са разделени на три групи - „Работодатели", „Работници" и „Други интереси" (земеделски стопани, потребители, защитници на околната среда, семейства, НПО и др. Общо членовете на Комитета са 350, а за България определената бройка е 12.

Кандидатурите на България за членове на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) за периода 2015 - 2020 г. са както следва:

За група „Работодатели“ : Милена Ангелова - главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Божидар Данев - изпълнителен председател на Българска стопанска камара (БСК), Георги Стоев - заместник - председател на Българска търговско - промишлена палата (БТПП) и Евгений Иванов - изпълнителен директор на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - гласът на българския бизнес (КРИБ). За втора група : Димитър Манолов - президент на КТ "Подкрепа", Веселин Митов - конфедерален секретар на КТ "Подкрепа", Пламен Димитров - президент на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) и Иван Кокалов - вицепрезидент на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ). За трета група – „Други“- Проф. д-р Лалко Дулевски - ръководител на катедра "Човешки ресурси и социална защита" в Университета за национално и световно стопанство, Диляна Славова - национален координатор на Национално сдружение Планинско мляко" и национален координатор на Българска асоциация на фермерите, Богомил Николов - изпълнителен директор на Българска национална асоциация Активни потребители (БНААП) и Диана Инджова - председател на УС на Движение на Хора с Увреждания (ДХУ).

Кабинетът се запозна с докладa за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2014 г.

Правителството се запозна с доклада за изпълнение на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г.
Докладът констатира недостатъчно насочени и координирани усилия за реализация на ключови мерки от Програмата през 2014 г. като законодателни промени, водещи до прехвърляне на нови приходоизточници и правомощия на общините. Отчетен е напредък по дейности като прехвърляне на държавни имоти на общините, укрепване на капацитета на местните власти да изпълняват инвестиционни проекти и внедряването на системата на делегираните бюджети в детските градини. Като положителен резултат се разглежда и присъждането на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Налага се изводът, че Програмата не е допринесла за постигане на целта – децентрализация на услуги, правомощия и ресурси от по-високо към по-ниски равнища на управление. Като основни причини за това могат да се изтъкнат нестабилната политическа обстановка в страната през 2014 г.; неприоритетността на процеса на децентрализация за централната власт, както и недостатъчната активност на местните власти за отстояване на общинските интереси.

В доклада се препоръчва разработването на нов закон за местните данъци и такси, чрез който да се разшири собствената приходна база на общините. Посочва се, че е необходимо да се подготви и приеме нова Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение, като в тях се формулират конкретни количествени мерки, които да придвижат децентрализацията в България до средните за ЕС равнища. Според друга препоръка в новата Стратегия трябва да се обърне специално внимание на реформата в регионалните структури на централната изпълнителна власт.

Фокус се поставя и върху необходимостта да се повиши инициативността на общините като най-заинтересована страна по отношение на процесите на децентрализация. От тях се очаква да предложат прехвърляне на услуги, правомощия и ресурси към кметствата, разширяване на обхвата на приложение на делегираните бюджети и още по-активно въвличане на местните общности в разработването и изпълнението на политики за местно развитие.

Промени в Закона за социално подпомагане целят подобряване на нормативната уредба в областта на социалните услуги

Правителството одобри проект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане, който цели подобряване на нормативната уредба в областта на социалните услуги. Предлаганите промени са в няколко основни направления: облекчаване на режимите за регистрация и лицензиране на доставчиците на социални услуги; подобряване на събираемостта на таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет; осигуряване на по-добър достъп до социални услуги, прилагане на индивидуален подход и гарантиране на правата на потребителите.

По отношение на регистрацията на лица, които могат да предоставят социални услуги промените целят съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Чрез тях се предлагат и съответните изменения и допълнения в Закона за закрила на детето във връзка с лицензирането на доставчиците на социални услуги за деца. Освен че се прецизират процедурите за регистрация и лицензиране, те се и облекчават с цел стимулиране на доставчиците да предоставят социални услуги.

Промените по отношение на таксите за ползване на социални услуги, финансирани от държавния бюджет, целят подобряване на събираемостта. Прецизират се ангажиментите във връзка със събирането на таксите и обмена на информация.

Особено важни са промените, които целят подобряване на достъпа до социални услуги, гарантиране на правата на потребителите, включително и правото на свободен избор, осигуряване на индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите. Тази група промени са свързани основно с въвеждане на индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите от мултидисциплинарен екип; определяне на срок при настаняване на определени уязвими групи в специализирани институции, както и съдебен контрол на настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение.

Изменя се Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

Правителството прие изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. С промените се ограничава кръгът на ценните книжа, които могат да бъдат използвани за отчитане на продажби на стоки или услуги. Запазва се изключението за билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт; талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри но смисъла на Закона за хазарта. Промените в Наредбата в голяма степен следват от промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, приети с ДВ, бр. 44, от 16.06.2015 г. и бр. 54 от 17.07.2015 г., и целят избягване на противоречия на текстове от двете наредби.

Предложена е и промяна, която цели подобряване на функционалността на държавната администрация, чрез повишаване качеството на административното обслужване и въвеждането на комплексно административно обслужване, изведени като приоритет в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България, за периода 2014-2018 година. С нея се предвижда осигуряване по служебен път на информация и доказателствени средства, които са необходими за извършването на комплексно административно обслужване, така че те да не се изискват от заявителя.

С постановлението се актуализират и прецизират специфичните изисквания за лицата, извършващи обществен превоз на пътници на територията на страната, в съответствие с действащите нормативни актове. Предвидена е възможност образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата, да се отпечатват по реда, предвиден за ценни книжа по желание от страна на издателите им.

С преходните и заключителните разпоредби е предвидено §1, т.1 от Постановлението да влезе в сила от 21 юли 2015 година, което е съобразено с уредбата по §3 от преходната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 44 от 2015 г.) и предвидената в нея дата.

Министерство на здравеопазването предприема мерки за оптимизиране на разходите за персонал

Министерство на здравеопазването предприема мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. С промени в Устройствения правилник на ведомството числеността на Домовете за медико-социални грижи се променя от 2290 на 1616 щатни бройки, на Националния център по заразни и паразитни болести от 229 на 203 щатни бройки и на Националния център по радиобиология и радиационна защита от 110 на 102 щатни бройки.

С предложения проект се изпълнява политиката на правителството за повишаване на ефективността на публичните разходи и спазване на съответните разходни тавани посочени в Закона за държавния бюджет за 2015 г.

Правителството одобри проект на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020

Министерският съвет прие проект на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП).

Оперативната програма е с бюджет 102 млн. евро и има за цел да предостави по-благоприятни условия за дългово финансиране за МСП чрез изпълнението на специфичен гаранционен продукт. Финансирането по програмата е изцяло от Европейския фонд за регионално развитие и не включва национално съфинансиране.

По-благоприятните условия по ОП ИМСП са свързани с по-високо покритие на кредитния риск и възможност за по-голямо намаляване на обезпеченията и лихвите по МСП кредити.

Оперативната програма цели преодоляване на някои основни трудности, пред които са изправени МСП, като недостатъчен капацитет за формиране на конкурентни предимства, невъзможност за набиране на достатъчно капитал, ограничен достъп до иновативни финансови инструменти и високи изисквания за обезпечение и цена на дълговото финансиране.

Решението на МС ще даде възможност за стартиране на преговорите с ЕК по одобрението на ОП ИМСП.

Ресурсът за новата оперативна програма за малките и средните предприятия се заделя с изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Изменението се прави с решение на Министерския съвет. То ще допринесе и за недопускане на загуба на финансови средства по ОП „Региони в растеж“. Направените изменения няма да повлияят върху специфичните цели, заложени в ОПИК. Решението на МС представлява условие за подаване до Европейската комисия (ЕК) и съответно одобрение от ЕК на проект за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Приет е План за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Министерският съвет прие План за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Документът е структуриран в 5 раздела - Административен капацитет - количествено, качествено и системно подобряване; Инфраструктура, логистика и сигурност; Комуникационна стратегия и културна програма; Финансиране и обществени поръчки; Приоритети и Програма на Българското председателство.

Целта на Плана е да обобщи в структуриран формат основните мерки за подготовката на председателството и да определи срокове за изпълнението им.

Първият раздел включва 10 мерки, които са логически обвързани и надграждащи се една друга. Първата мярка предвижда да бъде набрана цялата необходима информация по отношение Съвета и подготвителните му органи, другите европейски и международни институции, което да доведе до идентифицирането на необходимия брой хора за подготовката на всички форуми и заседания. Втората мярка е с цел да оцени съществуващия административен капацитет по европейските въпроси и да изведе основните слабости и препоръки за целите на председателството. В резултат на третата мярка ще бъде сформиран поименно Екипът на председателството, включително по функционални групи. С изпълнението на следващите мерки от раздела ще бъдат оценени компетентностите на конкретните експерти, и на база извършената оценка, ще се изготви програма за обучения, която да се изпълнява до 2018 година.

Вторият раздел е с логистична насоченост и е свързан с идентифициране на нуждите, планиране и осигуряване на информационни и комуникационни технологии и техническо осигуряване, протоколно обслужване, конферентни сгради, транспортно обслужване, настаняване и кетъринг, както и гарантиране сигурността на събитията, които ще се състоят в страната.

Третият раздел е свързан с разработването и изпълнението на Комуникационна стратегия и Културна програма на Българското председателство. Именно тези два документа следва да дадат в по-голяма конкретика детайлите относно имиджа и представянето на България във вътрешен и външен план.

Четвъртият раздел е насочен към изготвянето и изпълнението на бюджетния план на председателството за периода 2016-2018 г. и плана за обществените поръчки за избор на външни изпълнители.

В рамките на петия раздел е предвидено да бъдат дефинирани приоритетите на българското председателство, изготвянето на 18-месечната програма на триото Великобритания-Естония-България, програмата на Българското председателство и конкретните цели по всяко едно отворено досие, по което ще се водят преговори в ЕС през 2018 г.

За изпълнението на раздели от 1 до 4 от плана ще отговаря съответната междуведомствена тематична работна група, създадени съгласно решение на МС. За изпълнението на раздел 5 ще отговаря Съветът по европейските въпроси под председателството на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси. Работата на тематичните работни групи ще бъде координирана от Съвета по европейските въпроси. Напредъкът в изпълнението ще бъде докладван от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси в Министерския съвет на тримесечна база.

Правителството одобри и промени в свое решение, с което се създават тематичните работни групи за изпълнение и отчитане на мерките за подготовка на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
С изменението ще бъде създадени четири подгрупи към работната група „Инфраструктура, логистика и сигурност“.

В резултат на това в подготовката на Председателството активно ще се включат и директорът на дирекция „Държавен протокол" в Министерство на външните работи като ръководител на подгрупа „Логистика", заместник-началникът на Националната служба за охрана като ръководител на подгрупа „Сигурност" и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", който ще отговаря за дейността на подгрупа „Информационни и комуникационни технологии". Подгрупа „Инфраструктура“ ще бъде ръководена от заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Целта на направената промяна е по-добра координация на подготовката на Председателството, ясно поемане на отговорност и организиране на работата по изпълнение на мерките, включени в Плана за подготовка на страната ни.

Атанас Семов е определен за кандидат на България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз

Правителството определи Атанас Семов за кандидат на Република България за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз. Доц. д.ю.н. Атанас Семов е доктор на юридическите науки, доктор по право на ЕС. От 1999 г. е щатен преподавател по право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ . Заместник-председател на Народното събрание в периода юли 2009- февруари 2010г.

По силата на чл. 253, ал. 1 от Договора за функционирането на ЕС на всеки 3 години се извършва частична подмяна на съдиите и на генералните адвокати в СЕС. На 6 октомври т.г. изтича мандатът на четиринадесет съдии и четирима генерални адвокати, като сред държавите, които сега трябва да номинират свои кандидати за генерални адвокати, е и Република България. Съдиите и генералните адвокати се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки след консултация със седемчленен комитет, на който е възложено да дава становище за годността на кандидатите да упражняват тези функции. Комитетът е съставен от бивши членове на Съда и на Общия съд, членове на висши национални съдебни органи и юристи с призната компетентност, един от които се предлага от Европейския парламент. Съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕС се избират измежду личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия за заемане на най-висшите съдебни длъжности в съответната държава.

Конкурсът за кандидат на България за генерален адвокат беше стартиран с обявление на министъра на правосъдието от 5 юни 2015г. До участие бяха допуснати 11 кандидати. Конкурсната комисия класира на първо място Атанас Семов.

Правителството предоставя средства за довършване изграждането на новостроящи се храмове

Със свое постановление Министерският съвет предоставя 430 хил. лв. за довършване изграждането на новостроящите се храмове „Успение Богородично“ – гр. Ахтопол, „Успение Богородично“ – с. Владая, както и за Басарбовския манастир „Св. Димитър Басарбовски“. Завършването на двата храма в с. Владая и гр. Ахтопол е от голямо значение за жителите им. Басарбовският манастир, който е основан през XV век, е единственият действащ скален манастир в България и е обект на поклоннически посещения от почти всички православни страни.

Със същото постановление правителството предоставя на община Варна 3 млн. лв. за реализирането на редица проекти за подобряване на спортната инфраструктура в града за осигуряване на успешното домакинство на европейското първенство по волейбол през месец октомври 2015г.

Със закон се определя националната институционална рамка за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Правителството добри проект на Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът очертава националната институционална рамка с ясно разпределение на отговорностите между органите на изпълнителната власт, консултативните органи на правителството и звената за координация, управление, контрол и мониторинг. Със закона се регламентира редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и взаимоотношенията на отделните органи и бенефициентите при изпълнение на проектите, включително процесите за верифициране, сертифициране на разходите, извършване на плащанията и налагане на финансови корекции.

Законопроектът създава регулация на национално ниво, приложима за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове не само за периода 2014- 2020 г., а и за следващите периоди. С подзаконови нормативни актове по прилагането му ще бъдат отразени детайлно спецификите и изискванията на сегашния програмен период.

Проектът на Закон за управление на средствата от европейските фондове има за цел да създаде предсказуемост на средата и да определи ясно институционалната рамка и основните взаимоотношения както между органите в системата за управление и контрол, така и между тях и бенефициентите. Чрез Закона се намалява административна тежест и се осигурява правна сигурност на бенефициентите, включително защита на техните права. Създава се регулация, която цели уеднаквяване на основните процеси по отношение на програмите, финансирани от петте Европейски структурни и инвестиционни фонда.

Проектът на Закон за управление на средствата от ЕСИФ беше разработен от междуведомствена работна група, създадена със заповед на заместник министър- председателя по европейските фондове и икономическата политика. В работната група взеха участие представители на изпълнителната и съдебната власт, социалните партньори и Националното сдружение на общините в Република България. Проектът беше обсъден на редица срещи на експертно и политическо равнище в рамките на администрацията, както и с ключовите партньори. Преди одобряването от Министерския съвет, законопроектът беше публикуван и на портала за обществени консултации www.strategy.bg.