Правителството одобри новия Закон за счетоводството, който съществено намалява административната тежест и разходите за бизнеса, съобщи пресслужбата на Министерски съвет. Чрез него в родното законодателство се транспонират европейски директиви.
За първи път в националното счетоводство се предлагат разпоредби, свързани с освобождаване от задължение за превод на български език на всички счетоводни документи, които постъпват в предприятието на чужд език. Въвежда се и забрана за съставяне и отчитане на счетоводни документи за сделки, които изкривяват и изопачават действителното финансово и имуществено състояние на предприятието, както и осчетоводяването на фиктивни и привидни сделки, които прикриват други сделки, включително подкупването на длъжностни лица.
 С предложения проект за първи път ще бъдат регламентирани категориите предприятия и групи. Приложимата счетоводна база, съдържанието на финансовите отчети, както и задължението за независим финансов одит ще се определят на база на големината на предприятието - неговите налични дълготрайни активи, приходи от продажби и персонал, а не от правната му форма, както е възприето в сега действащия закон.
Малките предприятия и тези от добивната промишленост са във фокуса на новата счетоводна директива и техните отчети ще претърпят най-много промени. Промените по същество се свеждат до намаляване на информацията, която се оповестява в приложенията към годишните финансови отчети и до освобождаване от задължителен одит от регистрирани одитори на голяма част от тях.