Минималната работна заплата да се определя на базата на средната заплата за страната от последното тримесечие, линията на бедност и инфлацията. Това предлагат от работната група, която беше създадена преди около месец от трудовото министерство, за да създаде ясен механизъм за определянето й. 
Предвижда се месечната минимална заплата да не е по-малка от 35% и по-голяма от 55% от средната работна заплата, както и да не е под нивото на линията на бедност. За база на средната заплата ще се използват данните на статистиката за последното тримесечие, а размерът на линията на бедност за страната ще се определя от Министерския съвет. От текстовете на проекта на постановление все още не става ясно как точно ще се използват данните за инфлацията. 
Министерският съвет може да актуализира размера на минималната работна заплата, но в рамките на заложените ограничения. 
Ще бъде определяна и минимална почасова ставка, като дванадесеткратният месечен размер на минималната работна заплата се раздели на броя на работните часове в годината – т.е. от годишната минимална заплата и работните часове на годишна база. Работните часове пък ще се изчисляват като произведение от броя на работните дни за съответната година, умножен по нормалната продължителност на работния ден в часове, заложена и в Кодекса на труда.
В предложението за процедурата по определянето на минималното възнаграждение освен това отново се залагат тристранни преговори и административно определяне на минималната заплата от социалното министерство за икономическите дейности, в които не се постигне договорка, въпреки заложените критерии.