Екипът на русенското сдружение „Българо - Румънски трансграничен институт по медиация“ се срещна с водещи унгарски експерти и професионалисти в областта на криминологията, пробацията, възстановителното правосъдие и медиацията и проучи опита на Унгария в прилагането на адекватни и актуални алтернативи на лишаването от свобода. Работното посещение в Будапеща е по проект „Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода“ по Програма на Норвежкия финансов механизъм. 
Русенският екип посети Националния институт по криминология, като се запозна с промените в унгарското законодателство в областта на отклоняващите мерки и въвеждането на медиацията между жертва и извършител през последните години. Тя се осъществява в пробационните служби от специално обучени медиатори. Българските експерти се информираха за извършената правосъдна реформа в Унгария, част от която са алтернативите на затвора. Обсъдени бяха и мерките, насочени към млади правонарушители, както и ползата от прилагане на възстановителни практики в затворите и положителното въздействие, което те оказват на лишените от свобода.