Акционерите на „Параходство БРП“ решиха да не разпределят печалбата на дружеството за миналата година. Положителният финансов резултат за миналата година в размер на 2,074 млн. лева ще се прибави към останала неразпределена печалба на компанията. По такъв начин сумата по това перо в баланса на дружеството ще надхвърли 7,5 млн. лева.
Общото събрание на акционерите на БРП прие финансовия отчет за миналата година и освободи Управителния съвет на дружеството от отговорност, но отново не успя да  гласува всички точки от дневния ред поради разпореждане на Комисията за финансов надзор. Както става ясно, регулаторът е издал Принудителна административна мярка (ПАМ), с която забранява на дружеството да подложи на гласуване точката „Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството“. Поради това тя не е разглеждана от акционерите.
Също такава ПАМ Комисията за финансов надзор наложи на БРП и миналата година, но тогава тя се отнасяше за точката за разпределяне на печалбата. Тези често използвани от регулатора актове обаче са обикновено чисто процедурни. 
2014 година „Параходство БРП“ завърши със 17% спад на приходите, но счетоводната печалба се запази на нивото от предходната година. Все по-голяма роля за финансовото състояние на речния превозвач играят дъщерните му дружества, чийто дял в приходите и печалбата расте.