За периода 22–25 юни Главна дирекция Контрол на качеството на течните горива, извърши масови проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на област Силистра.

Проверката обхвана 95% от обектите в района (45 бр.), от които 10 вериги и 35 малки бензиностанции. Проверени са 21 декларации за съответствие, с които на пазара са разпространени 70 млн. л. течни горива. Взети са 29 проби от гориво за дизелови двигатели и 17 проби от автомобилен бензин.

Пробите са изпитани в две акредитирани подвижни лаборатории на място, като 11 от тях са изпитани в акредитирана стационарна лаборатория в София, съобщиха от ДАМТН.

След извършена експертиза на получените резултати са изготвени 46 експертни заключения, 10 констативни протокола за съответствие на течните горива с изискванията за качество и 17 експертни заключения, както и 11 констативни протокола за съответствие с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво.

Установени са 3 несъответствия с изискванията за качество на гориво за дизелови двигатели и 1 несъответствие с изискванията за съдържание на биогориво в гориво за дизелови двигатели.

В 8,7 % от взетите и изпитани проби са установени отклонения от нормите. 20% от проверените обекти са с констатирани документални нарушения. С наложени принудителни административни мерки за временно спиране на разпространението на течни горива са 3 от обектите. Други 4 са със задължителни предписания за забрана на разпространението на течни горива.

След проверка от пазара са изтеглени 10 000 л гориво за дизелови двигатели. Предстои да бъдат съставени 18 акта за установяване на административни нарушения на обща стойност 94 000 лв. (3 за несъответствия с изискванията за качество; 1 за несъответствиe с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво; 14 - за документални нарушения).