Печалбата на „Фазан“ за миналата година да се използва за покриване на загубата от минали години, съгласно изискванията на закона. Това решиха акционерите на чорапената фабрика на общото събрание на дружеството, на което е бил представен 88,07% от капитала. Те освободиха от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г. и избраха одитор „Одитори и Ко“ ООД - Русе.
През 2014 г. „Фазан“ реализира приходи от продажба на чорапи за 4,2 млн. лв., което е с 1,4 млн. лева или с почти 50% повече в сравнение с предходната година - 2806 хил. лв. Разходите за дейността през същия период се увеличават с 43.71% и възлизат на 5227 хил. лв. или с 1591 хил. лв. повече в сравнение с предходния период. Дружеството приключи 2014 година с минимална печалба от 19 хил. лева, която се дължи основно на ръста на щатския долар спрямо еврото през последното тримесечие.
„Фазан“ реализира своята продукция все още в неблагоприятна макросреда, трайно повлияна особено от вноса на нискокачествена стока. Това продължава да оказва негативно влияние на продажбите и на финансовия резултат. През 2015 година мениджмънтът предвижда традиционно по-силно първо полугодие, но прогнозата е за намаляване на годишния обем на продажбите с около 18% в сравнение с 2014 година заради негативното влияние на ръстовете в цената на суровините.
За последните 12 месеца цената на акциите на „Фазан“ се е понижила с 44,88%, като последната сделка на фондовата борса е на ниво 0.811 лева за акция.