На 10 юни ще се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Фазан“ АД, съобщиха от дружеството. В дневния ред са включени точки за доклад на управителните органи, избор на регистриран одитор, приемане на политика за възнагражденията и др.
Акционерите ще трябва да вземат и решение за разпределяне на финансовия резултат. За 2014 г. печалбата на дружеството е символична - едва 17 хил. лева. 
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието или към 27 май.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в Общото събрание, е 25 май.