Обществена поръчка за доставка на 300 кошчета обяви Община Русе. Прогнозната стойност е 58 000 лева с ДДС, а срокът за доставката е един месец. Кошчетата ще бъдат с обем от 56 литра, диаметър на основата 45 см и с гаранционен срок минимум две години. От кандидата се изисква да е изпълнил през последните три години минимум една дейност, сходна с предмета на поръчката. 
Оферти ще се приемат до 23 април, а при оценяването ще се търси икономически най-изгодната оферта, като предложената цена ще е с най-голема тежест - 80%, а срокът на доставката и гаранционният срок - по 10 %.