Информацията, която е налична в общинския регистър и се изисква във връзка с приема в детските градини, вече ще се събира по служебен път. Предложението на кмета Пламен Стоилов предстои да бъде обсъдено на идната сесия. 
Промените предвиждат информацията за адресната регистрация, както и данните от удостоверенията за раждане и актовете за смърт, да се събират по служебен път. По този начин ще отпадне изискването родителите да представят документи, които са заведени в общинските регистри.