Публично обсъждане на проекта на Наредба 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Русе, с която ще се отмени и замени действащата в момента наредба със същия номер, ще се проведе в четвъртък от 17.30 часа в Пленарна зала. Желаещите могат да се запознаят с проекта на Наредбата всеки работен ден от 14 до 16 часа в стая 304 в сградата на Община Русе или на интернет страницата на Общински съвет - Русе. Целта на предложената за приемане наредба е да бъде в съответствие с действащите законови и подзаконови изисквания в областта на отпадъците, е посочено в мотивите на работната група с ръководител общинския съветник Мирослав Славчев.
Наредбата определя правилата и задълженията по дейностите с битови отпадъци, включително опасни битови отпадъци и биоотпадъци, строителни отпадъци и масово разпространени отпадъци, както и поддържането и опазването на чистотата на територията на община Русе. В нея са посочени правилата, задълженията и ограниченията на физическите и юридическите лица и едноличните търговци в това отношение. Тези норми ще предотвратят безнаказаното замърсяване на частни имоти и територии за обществено ползване, повреждане на съдовете за събиране на отпадъци, смесване на различни видове отпадъци и др. 
Според новата наредба всички лица, собственици, наематели и ползватели на недвижими имоти, включително и на търговски обекти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат прилежащите територии около сгради и незастроени терени. Ползвателите на административни, социални и обществени сгради, заведения за обществено хранене, търговски обекти и обекти за отдих, забавления и туризъм и домакинствата са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло. С наредбата са определени и изискванията към площадките за предаване на разделно събраните отпадъци, както и редът, по който Общината да получава информация за количествата разделно събрани отпадъци. 
Разписани са и правилата, които да се спазват при строителство и разрушаване на сгради, за да се ограничи замърсяването на околната среда. Разходите по транспортиране и третиране на строителни отпадъци след принудително премахване на строежи са за сметка на извършителя на незаконния строеж, на собственика на сградата или на собственика на имота. 
Според наредбата биоотпадъците, както и отпадъците от зелените площи трябва да се отделят от общия поток отпадъци и да се третират чрез компостиране или анаеробно разграждане по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда.
Наредбата предвижда солени глоби за нарушителите. При недопускане на контролните органи до обект за извършване на проверка, е предвидена санкция от 500 до 1000 лева. Ако физическите лица не изпълнят предписанието следва глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 10 000 лв. За да не се допускат злоупотреби с предоставянето на индивидуални съдове за битови отпадъци, за унищожаване или увреждане на съдове за събиране на отпадъци, е предвидена глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер 100 лв. за пластмасова кофа и 800 лв. за контейнер тип „Бобър“. При повторно нарушение размерът на глобата или имуществената санкция е двоен. За всички останали нарушения по наредбата физически лица се наказват с глоба от 300 до 1000 лв., а едноличните търговци или юридическите лица с имуществена санкция от 1500 лв. до 5000 лв.