Добивното дружество „Каолин“ АД обяви, че очаква 14% ръст на печалбата до 12.137 млн. лв. за 2012 година на консолидирана основа преди данъци. Към същия период на миналата година печалбата бе 10.634 млн. лв.
През 2012 година индивидуалните приходи на дружеството спадат с около 9% от 137 млн. лева на 125 млн. лева. В същото време предварителните консолидирани приходи за изминалата година са в размер на 157 млн. лева, което е с 5% по-малко от предходната година.
Основно намалението на продажбите се дължи на значителния спад в реализацията на варовици за сероочистващи инсталации - близо 40%. Продажбите в стъкларския сектор се запазват на нивото от предходната 2011 година, докато реализацията в сектора на керамиката бележи ръст с 13%.
Индивидуалният финансов резултат преди данъци на дружеството (с елиминиране на еднократния ефект от обезценката на инвестицията на дружеството в „Солар Венчърс“ ЕООД в размер на 26.282 млн. лв.) бележи ръст от 8% и достига 10.941 млн. лв. спрямо 10.132 млн. лв. за 2011 година.
На 21 декември 2012 бе подписан договор за покупко-продажба на акции, съгласно който Quarzwerke GmbH - Германия, ще придобие от „Алфа Финанс Холдинг“ АД приблизително 67,32 % от капитала на „Каолин“. Съгласно споразумението между двете страни, цената на акция ще бъде определена около пет дни преди прехвърляне на акциите и ще бъде обявена публично. Оценката на акциите при сделката ще се базира на редица фактори и принципи, като очакванията на „Алфа Финанс Холдинг“ са окончателната продажна цена за акция да бъде в диапазона между 3.50 и 4.30 лева, без за това да има твърда договореност.