По трети пореден проект от програмата за подпомагане на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени работят в Русенския университет. Втора година висшето училище е бенефициент по проекта „Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии“, съобщи зам.-ректорът по учебната част проф.Михаил Илиев. Финансирането е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския социален фонд, а партньор на Русенския университет е Техническият университет в Габрово. 
Целта е да се подобри качеството на научните изследвания на младите учени, а също и да се създадат условия те да израстват в кариерата, обяснява проф.Илиев. За двете години на работа по проекта /той приключва през юли тази година/ в него са се включили 40 души - 26 докторанти, 9 постдокторанти и 5 млади учени, като към тях са се присъединили и други 17 участници. Докторантите имат месечна стипендия, освен това те и останалите получават командировъчни, когато им предстои участие в научни форуми в България и в страни от ЕС. Проектът финансира също заплащане на такси за участие в конференции, конгреси и семинари, отпечатване на книги, монографии, учебници, дисертационни трудове, извършване на патентни проучвания и други дейности. Особено полезно е, че по проекта бе набавена научна литература, каталози, абонаменти за периодични издания, организират се и курсове за повишаване на квалификацията на всички участници. 
Досега 7 души от включените в проекта са защитили дисертации, 4 постдокторанти са избрани на академична длъжност доцент, а 2 от младите учени са зачислени в докторантура, посочва проф.Михаил Илиев. Участниците в проекта са подготвили и са публикували 137 научни публикации в наши и чужди издания, издадени са 4 книги, 2 монографии и 2 учебни пособия, добавя зам.-ректорът. Опитът, който натрупахме в процеса на работа, както и несъмнените резултати категорично утвърждават огромната полза от участие в подобни проекти както за самите участници, така и за университетите, обобщава проф.Илиев.