От 9 март 2015 г. ще стартира приемът на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. По мярката се подпомагат дейности за изкореняване на стари лозови насаждения, както и за подобряване на техниките за управление на лозята.
Националната винарска програма ще се прилага като финансов инструмент в България в периода 2014-2018 г., като целта й е да повиши конкурентоспособността на българските гроздопроизводители. Финансирането е от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).
Бюджетът по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за втория прием на финансовата 2015 година е в размер на 20 368 434,42 лева, като ползвателите ще могат да кандидатстват и за авансово изплащане на финансовата помощ. По програмата могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения, регистрирани като лозарско стопанство и  получили удостоверение за право на участие, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното.