През 2014 г. всички пенсионни фондове покриват минималната доходност за последните две години. Това показват предварителните данни на Комисията за финансов надзор (КФН) за дейността на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Среднопретеглената им доходност на универсалните фондове за последните две години е 5,45% годишно. Парите в професионалните фондове, където внасят категорийните работници, се увеличават с 5,62% годишно, а в доброволните фондове - с 6,42% годишно.
Приходите и печалбата на компаниите се повишават с двуцифрени проценти - доказателство, че индустрията се развива добре на фона на дебатите за промените в пенсионния модел.
Към 31 декември 2014 г. в системата на допълнителното пенсионно осигуряване са акумулирани нетни активи на стойност 8,165 млрд. лв. За една година размерът им расте с близо 20%.
Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през миналата година възлизат на 148,303 млн. лв., което представлява увеличение с 14% на годишна база. От тях делът на приходите от такси и удръжки е 83%, като в абсолютно изражение те са за 123,773 млн. лв. Приходите на компаниите от управлението на собствени средства за миналата година възлизат на 15,7 млн. лв. при такива за 16,3 млн. лв. през 2013 г.
Годишната нетна печалба на дружествата расте с 11% до 41,05 млн. лв. За сравнение - през 2013 г. пенсионните компании спечелиха 36,92 млн. лв.