Сумите за т. нар. „бели петна“ (ниви, за които няма сключени договори за наем или аренда) занапред ще се превеждат от ползвателите им по транзитна бюджетна сметка в Областна дирекция „Земеделие“. Собствениците ще могат да си получат парите от държавната институция, а не както досега от общините. Отпада 3-годишният давностен срок. Това гласят приетите през миналата седмица промени в Закона за земеделските земи, които касаят голям брой дребни собственици на ниви в областта.
Т.нар. „бели петна“ представляват около 10% от всички субсидирани земеделски земи, а изплатените за тях 100 млн. лева са 7% от общия обем директни плащания. Липсата на договори за аренда, т.е. на правно основание при гореописаните ниви поставя в привилегировано положение получателите на помощи за тях в сравнение с тези земеделци, които изплащат сравнително високи ренти, смятат експертите на компанията за търговия и арендуване на земеделска земя „Русе ленд“. По правило от тези „бели петна“ се възползват най-често крупните арендатори във всяко землище, защото при споразуменията тази земя се разпределя в най-добрия случай пропорционално на обработваните от различните земеделци площи. За възможността да ги обработват ползвателите им заплащат на общините суми, равняващи се средно на 60% от действително изплащаната в землището рента. Така например в Русенска област собствениците на такива ниви преведоха в съответните общини между 30 и 40 лв./дка при средни ренти от 55-60 лв./дка. Не са малко и случаите в по-слабо развити региони, където „белите петна“ все още се използват безплатно, без това да води до някакви санкции. Всичко това води до извода, че в бъдеще трябва да се диференцират тези плащания, което да доведе до по-справедливо разпределение, смятат от „Русе ленд“.
Промените в закона касаят още няколко направления в земеделския бизнес. Първо се дава право на Общинските съвети да предоставят за ползване на земеделските производители полските пътища, попадащи в масивите, като те се задължават да осигурят достъп до парцелите работещи се в реални граници. Второ - отпада задължението за вписване на споразуменията за уедряване на земеделските земи по места, като на такова ще подлежат само окончателните документи, с които се придобива собствеността върху новите имоти.
При комасациите в отделните землища няма да се включват имоти, обременени с тежести, съдебни дела, процедури по отчуждаване и др. Променя се и процедурата за отдаване под наем и аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд. Това ще става с решение на Общинския съвет, който ще ги разпределя между правоимащите лица с пасищни селскостопански животни. При недостиг в определено землище може да се отдават мери и пасища и в съседно такова в същата община, а при недостиг на общински поземлен фонд ще се прибягва до държавния. Договорите за тези видове земеделски земи - пасища, мери и ливади ще се сключват за минимум 5 години. Ако останат свободни такива парцели, те ще се обявяват на търгове отново с предимство за собствениците на животни, посочват от „Русе ленд“.